Przetargi.pl
Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja

Gmina Miejska Złotoryja ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8779138 , fax. 076 8783120
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Złotoryja
  Pl. Orląt Lwowskich 1 1
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8779138, fax. 076 8783120
  REGON: 39064765300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja wykonywane w czasie i miejscach wskazanych przez Zamawiającą.Przewiduje się wykonywanie remontów w technologii: -remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową (120 ton); - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco, przy średniej gr. 4 cm, z wycięciem krawędzi (24 tony)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 600,00 zł można wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmiot, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Termin wniesienia wadium do 27.03.2012r. Terminem wniesienia wadium w gotówce jest data wpływu środków na konto Zamawiającej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlotoryja.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach