Przetargi.pl
Roboty remontowe w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1

Powiat Kłodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Stefana Okrzei 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8673232 , fax. 074 8657523
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kłodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego
  ul. Stefana Okrzei 1 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8673232, fax. 074 8657523
  REGON: 89071789800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.klodzko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót ujętych do realizacji powyższego zadania obejmuje remont pomieszczeń na I i II piętrze i w przyziemiu, bocznej klatki schodowej oraz naprawa ogrodzenia budynku starostwa ul. Okrzei 1. Zakres prac określa Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.klodzko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach