Przetargi.pl
Budowa budynku Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych w ICSO "Blachownia"

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" ogłasza przetarg

 • Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, Energetyków
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4873470, 77 487 33 70 , fax. 077 4873060
 • Data zamieszczenia: 2019-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
  Energetyków 9
  47-225 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 077 4873470, 77 487 33 70, fax. 077 4873060
  REGON: 00004163100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.icso.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy - Instytut Sieci

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych w ICSO "Blachownia"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa budynku Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych w ICSO ”Blachownia” Do zakresu prac należy: 1.Roboty budowlane: wykopy, fundamenty, zasypka i izolacja fundamentów, ściany parteru, strop nad parterem, konstrukcja stalowa hali technologicznej, konstrukcja stalowa wiaty, pokrycia dachowe, podkłady i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, ścianki działowe, tynki i okładziny wewnętrzne, sufity podwieszane, elewacja budynku, dygestoria i zabudowa laboratoryjna. 2.Zagospodarowanie terenu wokół budynku. 3.Roboty instalacyjne: przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego i gazów technicznych, instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu ziemnego, wentylacji i gazów technicznych. 4.Roboty elektryczne: instalacja gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia, instalacje słaboprądowe, instalacja odgromowa, uziom, rozdzielnia główna , tablice rozdzielcze, pomiary elektryczne. UWAGA! Przedstawione w dokumentacji wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągniecia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia. Roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu zamówienia winny być rozplanowane i prowadzone w sposób nie utrudniający ruch pieszy i kołowy oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo mienia i poruszających się osób przez cały okres realizacji zadania. Informujemy, iż przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - tytuł projektu: ”Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia””
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium na przedmiotowe zadanie w wysokości 30 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych) w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu (przelew bankowy), 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, powstaje zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy ICSO ”Blachownia”: PKO BP nr rachunku: 03 1020 3714 0000 4102 0140 3229 z dopiskiem: „wadium do przetargu na budowę budynku Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych w ICSO ”Blachownia”” Wadium w formie pieniądza uważa się za wniesione w terminie wówczas gdy zostanie wniesione przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty wadium (przelewu) należy dołączyć do składanej oferty. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w odrębnej, zamkniętej kopercie przed upływem terminu składania ofert w Kancelarii ICSO ”Blachownia” w pok. nr 31 zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie i opatrzonej opisem: „wadium do przetargu na budowę budynku Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych w ICSO ”Blachownia”, a także nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium w oryginale. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium tylko w przypadku gdy do skuteczności obowiązywania – zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku wystarczającym jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach