Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kozy

Gmina Kozy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8298650 , fax. 033 8298674
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozy
  ul. Krakowska 4 4
  43-340 Kozy, woj. śląskie
  tel. 033 8298650, fax. 033 8298674
  REGON: 00054270600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kozy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z naprawą dróg w następującym zakresie: - uzupełnienie ubytków, wybojów i obłamań krawędzi nawierzchni asfaltowej o grubości do 4 cm i powierzchni jezdni do 10 m2 ( ok. 2700 m2 ); - uzupełnienie ubytków , wybojów i obłamań krawędzi nawierzchni asfaltowej o grubości większej niż 4 cm i powierzchni do 10 m2 - dopłata za każdy 1 cm grubości ponad 4 cm ( ok. 5600 m2 ); - uzupełnienie ubytków, wybojów i obłamań krawędzi nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm i powierzchni większej od 10 m2 ( ok. 500 m2 ); - uzupełnienie ubytków, wybojów i obłamań krawędzi nawierzchni asfaltowej o grubości większej niż 4 cm i powierzchni większej od 10 m2 - dopłata za każdy 1cm grubości ponad 4 cm ( ok. 1237 m2 ) - naprawa nawierzchni asfaltowej - ułożenie odcinka nowej nakładki asfaltowej o grubości 5 cm / układarka betonu asfaltowego / ( ok. 1800 m2 ); - jednokrotne utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym ( ok. 30 Mg ); - regulacja wysokościowa i wymiana urządzeń w pasie drogowym - studnie, wpusty uliczne, zasuwy (ok. 10 szt ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Urzędu Gminy w Kozach, ul. Krakowska 4 , 43 - 340 Kozy, w wysokości 8.000,00 zł / słownie :osiemtysięcyzłotych 00/100 / przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kozy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach