Przetargi.pl
Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8177 120 , fax. 33 8177 120
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach
  ul. Wyzwolenia 554 554
  43-374 Buczkowice, woj. śląskie
  tel. 33 8177 120, fax. 33 8177 120
  REGON: 07236108700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gokbuczkowice.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: odnowa placu parkingowego przy ul.Lipowskiej w Buczkowicach: wykonanie nawierzchni asfaltowej- 720,00 m2, chodnik z kostki brukowej - 80,00 m2, obszar obsiania trawą - 380,00 m2, odprowadzenie wód deszczowych do istniejącego wpustu, montaż i stawianie słupów oświetleniowych 11 szt. Zakres robót: odnowa placu parkingowego przy ul.Szkolnej w Buczkowicach: wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowych - 435,80 m2, chodnik z kostki brukowej - 77,99 m2, obszar obsiania trawą - 99,40 m2, odprowadzenie wód deszczowych do istniejącego wpustu. Zakres robót: odnowa placu parkingowego przy ul.Wyzwolenia w Buczkowicach: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 1130m2, roboty rozbiórkowe murowanego garażu i stalowej wiaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gokbuczkowice.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach