Przetargi.pl
Budowa zadaszonej sceny przy gminnym boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym

Gmina Jasienica ogłasza przetarg

 • Adres: 43-385 Jasienica, Jasienica 159
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8152451
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jasienica
  Jasienica 159 159
  43-385 Jasienica, woj. śląskie
  tel. 033 8152451
  REGON: 00053726600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jasienica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zadaszonej sceny przy gminnym boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie obiektu o niżej wymienionych parametrach: - powierzchnia zabudowy - 103 m2 - powierzchnia sceny - 64 m2, Roboty związane z wykonaniem w/w obiektu obejmują między innymi: 1.Roboty ziemne, 2.Wykonanie fundamentów i schodów zewnętrznych, 3.Wykonanie konstrukcji drewnianej zadaszenia sceny 4.Deskowanie połaci dachowej oraz pokrycie dachówką bitumiczną, 5.Wykonanie podłogi sceny, 6.Wykonanie chodników i dojść z kostki brukowej - około 100 m2. CPV 45.23.70.00-7 Roboty budowlane w zakresie scen 45.21.21.70-8 Roboty budowlane w zakresie budynków rozrywkowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452370007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jasienica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach