Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-350 Koziegłowy, ul. Zamkowa 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3142000 , fax. 034 3142000
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach
  ul. Zamkowa 3 3
  42-350 Koziegłowy, woj. śląskie
  tel. 034 3142000, fax. 034 3142000
  REGON: 24081029100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozieglowy.pl/zuk
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Usług Komunalnych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający - Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach w następstwie przedmiotowego postępowania zamierza zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie sprzedaż energii elektrycznej w szacowanej ilości ok. 666 000 kWh. 2. Sprzedaż energii odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz kodeksem cywilnym. 3. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do OSD, na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej, t.j. ENION Spółka Akcyjna 4. Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną obiektów Zespołu Usług Komunalnych zostały przedstawione w tabeli w pkt. 3.5. SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozieglowy.pl/zuk
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach