Przetargi.pl
65/RB/2009 - Remont i przebudowa pomieszczenia nr 1 usytuowanego w parterze budynku Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Więziennej 8-12 we Wrocławiu.

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3752234 , fax. 071 3752472
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3752234, fax. 071 3752472
  REGON: 00000130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzp.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  65/RB/2009 - Remont i przebudowa pomieszczenia nr 1 usytuowanego w parterze budynku Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Więziennej 8-12 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach remontu i przebudowy pomieszczenia nr 1 przewidziano wykonanie : 1. robót rozbiórkowych, 2. robót betonowych związanych z wykonaniem stropów WPS na belkach stalowych (po wykonaniu wyburzenia szybu windy do poziomu posadzki parteru powstały otwór zostanie przesklepiony za pomocą stropu WPS na belkach stalowych, dodatkowo istniejące schody z piwnicy na parter ulegają zakryciu w sposób identyczny jak szyb windy), 3. ścianki działowej w systemie g-k, 4. przegród systemowych aluminiowych wydzielających przedsionek, 5. stropu podwieszonego g-k na konstrukcji stalowej, 6. podestu drewnianego (podium), 7. wyłożenie ścian płytami ceramicznymi oraz licowanie posadzek płytkami, 8. zamontowanie wykładziny podłogowej dywanowej, 9. założenie rolet okiennych, 10. robot malarskich, 11. demontaż żaluzji i instalacja rolet okiennych 12. instalacji oświetleniowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. IV Oddział we Wrocławiu NR KONTA 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100 z dopiskiem: wadium na postępowanie nr 65/RB/2009 Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (Dział Finansowy pok. Nr 108, I piętro, okienko nr 1) do terminu składania ofert Kopię należy dołączyć do oferty. 6. Wadium winno obejmować cały okres czasu związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w tym: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: 1) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości robót co najmniej 150 tys. zł., polegającą na remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego, obejmującego swoim zakresem m.in. branżę budowlaną i elektryczną, 2) dysponują następującymi osobami lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia następujących osób, posiadających a) uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - kierownika budowy i kierownika robót, (wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.06.83.578), w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót elektrycznych). lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 06.156.1118 ze zm.), odpowiednio w zakresie : - konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy), - instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót elektrycznych) b) aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez izbę, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DZ.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) Osobami, wskazanymi przez Wykonawcę do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej, mogą być również osoby, których kwalifikacje zostały uznane zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. DZ.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 3. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp; 4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - co najmniej 1 robota budowlana wskazana w pkt III.2) ppkt 1; 5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamieszczone w nim informacje w sposób bezsporny muszą potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt III.2) ppkt 2; 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w tym pkt. 5 wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną (Partnerów). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 8. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt 1, 3. Dokumenty wymienione w pkt 2, 4, 5, 6, podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie. 9. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów określonych w par. 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach