Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO REMONTU ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH ORAZ DOSTAWĘ RUSZTOWANIA TYPU WARSZAWSKIEGO

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. J. Iwaszkiewicza 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 721 11 26 , fax. (076) 721 11 27
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  ul. J. Iwaszkiewicza 5 5
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 721 11 26, fax. (076) 721 11 27
  REGON: 39099944100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.legnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO REMONTU ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH ORAZ DOSTAWĘ RUSZTOWANIA TYPU WARSZAWSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do remontu świetlików dachowych oraz dostawa rusztowania typu warszawskiego. Pakiet nr 1 - materiały do remontu świetlików dachowych L.P Przedmiot zamówienia 1 kopułki sferyczne świetlików, dwuwarstwowe z tworzywa. Warstwa zewnętrzna matowa. Wy-miary zewnętrzne 1060 na1060 (mm), wymiary prześwitu po zamontowaniu 2 nakrętki mosiężne 6-kt. na klucz płaski 13 (wys. Nakr. 6-8 mm) 3 podkładki stalowe ocynkowane fi 8 4 podkładki sylikonowe lub z EPDM fi 8 5 taśma uszczelniająca np. z gumy komórkowej o wymiarach w przekroju ok. 12 mm ok.. 40mm Pakiet nr 2 - rusztowanie typu warszawskiego L.P Przedmiot zamówienia 1 ramka typ lekki (duża) 2 tężnik 3 poręcz 4 stopa regulowana 5 poprzeczka 6 drabinka 7 podest drewniany 8 kółko z hamulcem 9 kółko bez hamulca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441154003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w at. 22 ust. 1 . pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolny-mi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o infor-macje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt X.A SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. IX wykonawca zobowiązany jest zło-żyć: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działal-ności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wy-stawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed no-tariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub go-spodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ B) Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty 1. Zaakceptowany projekt umowy - stanowiący część siwz - załącznik 2 2. Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 3 3. Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę wybrane formularze ofertowe 4. Certyfikaty oferowanego asortymentu Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgod-ność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie A X.I. ppkt 1 specyfikacji należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja , spółki cywilne)należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wy-konawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia dokumentów obowiązujących dla każdego wykonawcy z osobna tj.:wymienione w pkt. X.A

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.legnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach