Przetargi.pl
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Żórawina.

Urząd Gminy w Żórawinie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-020 Żórawina, ul. Kolejowa 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3165157 , fax. (071) 316 51 05
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Żórawinie
  ul. Kolejowa 6 6
  55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3165157, fax. (071) 316 51 05
  REGON: 00054678500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zorawina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Żórawina.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Okres wykorzystania kredytu sukcesywnie, od dnia podpisania umowy zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Kredyt może być wykorzystany w całości lub w części bez dodatkowych kosztów, które będą ustalone do wysokości faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Do złożenia oferty należy przyjąć następujące terminy i kwoty realizacji kredytu: 30.09.2009 - 1.000.000,00 30.10.2009 - 1.000.000,00 30.11.2009 - 500.000,00 Okres spłaty - 4 lata ,2 miesiące Spłata kredytu - w 16 równych ratach zgodnie z podanym harmonogramem spłat, po wykorzystaniu ostatniej transzy, począwszy od 20 marca 2010 roku. Harmonogram spłat: - 20 marca każdego roku, - 20 maja każdego roku, - 20 września każdego roku, - 20 listopada każdego roku, Spłata realizowana będzie na podstawie każdorazowego pisemnego zawiadomienia przesłanego przez bank. Zawiadomienie będzie zawierało następujące dane: -ratę kapitałową do zapłaty; -aktualną wysokość stopy procentowej, -kwota odsetek, -kwota do zapłaty, -termin zapłaty -marża. Spłata odsetek- na bieżąco od kwoty aktualnego wykorzystania kredytu na podstawie harmonogramu spłat począwszy od 30 listopada 2009 r. Harmonogram spłat: - 20 marca każdego roku, - 20 maja każdego roku, - 20 września każdego roku, - 20 listopada każdego roku Spłata realizowana na podstawie każdorazowego pisemnego zawiadomienie zgodnie z wytycznymi określonymi wyżej. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej powiększone o stałą w okresie kredytowania marżę. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikającą ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części lub całości bez dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. Prowizja od udzielonego kredytu- płatna jednorazowa w dniu wypłaty kredytu. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza, marża oraz oprocentowanie. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco. W przypadku niepełnego wykorzystania kredytu, Usługodawcy nie będą należne żadne dodatkowe wynagrodzenie. Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W celu wyliczenia oferowanej ceny Oferenci uwzględnią średnią miesięczną WIBOR dla miesiąca sierpnia 2009 roku 3,53 %. Zamawiający zastrzega możliwości unieważnienia przetargu w przypadku braku pozytywnej opinii o zaciągnięciu zobowiązania otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Departament Gwarancji i Poręczeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga złożenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności posiadają uprawnienia do działalności bankowej i działają na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Prawo bankowe (tj. D. U. z 2002r nr 72, poz. 665 z późn. zm.). 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Spełniają warunki określone w siwz. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły - spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 4. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli pełnomocnictwa, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. Zamawiający wezwie również w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestr lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Koncesje, zezwolenie lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem tj. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie polski, a także do realizacji usług objętych zamówieniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. nr 72 poz.665 z późn. zm.), a w przypadku określony w art. 178 ust1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.193 ustawy Prawo bankowe. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału. 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 - ( należy złożyć w przypadku podmiotów zbiorowych) -ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Ponadto do oferty należy dołączyć prognozowany harmonogram spłat kredytu. II. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa a) pkt I ppkt.2; 4; 6 - składa dokumenty lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego odpowiednio, że - Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości - Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub w wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. b) dokumenty, o których mowa w ppkt. 2; 5; 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydanie się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia powyższe pkt b) stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zorawina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach