Przetargi.pl
dostawa oleju opałowego typu Ekoterm do Zespołu Szkół w Gromadce w 20.10.2009 do 31.12.2010r .

Zespół Szkół w Gromadce ogłasza przetarg

 • Adres: 59-706 Gromadka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 19
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 7382439 , fax. 0-75 7382340, 7383088
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Gromadce
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 19 19
  59-706 Gromadka, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 7382439, fax. 0-75 7382340, 7383088
  REGON: 23118343800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa oleju opałowego typu Ekoterm do Zespołu Szkół w Gromadce w 20.10.2009 do 31.12.2010r .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM do Zespołu Szkół w Gromadce w okresie od 20.10.2009 r. do 31.12.2010 r.. - ilość szacunkowa w okresie obowiązywania umowy około 100 000 litrów (jednorazowa dostawa max 10 000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r.). Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Oferenta oświadczeń i dokumentów zamieszczonych w ofercie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym, określonych w punkcie 8 specyfikacji, Oferent zamieści następujące dokumenty w ofercie przetargowej: 1.Wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr l do niniejszej SIWZ 2.Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki określone w art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy P.z.p. wg wzoru stanowiącego załącznik nr l do oferty. 3.Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty. 4.Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczące statusu prawnego (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS) i miejsca rejestracji siedziby uczestnika przetargu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne potwierdzone we właściwym urzędzie skarbowym oraz właściwym oddziale ZUS - wystawione z datą wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.Oświadczenie, że oferent dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 7.Oświadczenie, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gromadka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach