Przetargi.pl
Wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku Domu Dziecka GROMADKA w Nowej Rudzie przy ul. Fredry 47 - ETAP I

Dom Dziecka "Gromadka" ogłasza przetarg

 • Adres: 57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry 47
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-74 872 2434 , fax. 0-74 872 2434
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Dziecka "Gromadka"
  ul. Fredry 47 47
  57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie
  tel. 0-74 872 2434, fax. 0-74 872 2434
  REGON: 00023040900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Dom Dziecka

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku Domu Dziecka GROMADKA w Nowej Rudzie przy ul. Fredry 47 - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dla etapu I obejmuje: a)przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu, b)montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły. Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót stanowiący. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiar robót, który stanowi dodatek do SIWZ służy wyłącznie celom poglądowym i pomocniczym. Oryginały w/w dokumentów do wglądu w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Opis przedmiotu zamówienia, zawierający wszystkie dokumenty wskazane powyżej, stanowi dodatek nr 3 do niniejszej SIWZ. UWAGA: Dokumentacja techniczna stanowiąca dodatek nr 3 do SIWZ, dotyczy całego zadania tj. etapu I i etapu II, który planowany jest do realizacji w 2010 roku. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi: 30 miesięcy, montaż; 36 miesięcy osprzęt, termin liczony od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane urządzenia i materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w projekcie budowlanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Materiały podstawowe powinny być składowane zgodnie z wymaganiami wytwórców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a)udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Za taką samą wartość roboty budowlanej Zamawiający uznaje robotę budowlaną odpowiadającą wartości co najmniej 10 000,00 złotych. Za taki sam rodzaj Zamawiający uzna wykonanie robót w zakresie okablowania, instalacji elektrycznych. b)dysponują pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane (kopia potwierdzenia wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego) odpowiednie dla danej branży budowlanej tj.: dokumenty stwierdzające, że co najmniej jedna osoba kadry technicznej posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia a)posiadają Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 zł brutto; 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia [art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy]. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń i dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawiono poniżej: 1.Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: a)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a)Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) b)Wskazanie w ofercie co najmniej jedną osobę kadry technicznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, oraz dołączenie zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby (dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem). 3.Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a)Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 zł. brutto; 4.Warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: a)Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; UWAGA: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia [art. 23 ust. 1 ustawy]. W takim przypadku, zamawiający żąda potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu łącznie przez wykonawców składających ofertę - dotyczy warunków nr: 2 i 3. Dla warunków nr 1 i 4 osobno dla każdego z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.klodzko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach