Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowej przyczepy dwuosiowej o pojemności 4 m?

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Obornikach Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Grunwaldzka 41
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3101864 , fax. 071 3101472
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Obornikach Śląskich
  ul. Grunwaldzka 41 41
  55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3101864, fax. 071 3101472
  REGON: 93221867700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spólka samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej przyczepy dwuosiowej o pojemności 4 m?
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przyczepy dwuosiowej o pojemności 4 m?: Dane techniczne: Ładowność/ masa własna - 4000/1950 kg, Długość skrzyni ładunkowej zew./wew. - 4100/4010 mm, Szerokość skrzyni ładunkowej wew. (trapez) - 2010/2060 mm, Wysokość ścian skrzyni - 500 mm, Wymiary (długość/szerokość.) - 6052/2240 mm, Pojemność ładunkowa - 4 m?, Wznios powierzchni ładowania - 1090 mm, Rozmiar ogumienia - 10,0/75-15,3 10PR, Prędkość maksymalna - 30 km/h, Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: od tyłu/na boki - 50°, Kolor - zielony, Miejsce dostawy: miasto Oborniki Śląskie, woj. Dolnośląskie, Baza Eksploatacyjna Zamawiającego ul. Wąska 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 165200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, który stanowi, że wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają: a) wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; b) wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje likwidacji majątku upadłego; c) wykonawcy, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu; d) wykonawcy ( osoby fizyczne, wspólnika w spółkach jawnych, partnera lub członka zarządu w spółkach partnerskich, komplementariusza w spółkach komandytowych oraz komandytowo - akcyjnych, urzędującego członka organu zarządzającego osób prawnych ) których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; e) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; f) wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3; g) wykonawcy, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności; h) wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; i) wykonawcy, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy; j) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca: a) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum trzy dostawy pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka wraz z leasingiem. b) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż cena złożonej oferty. 4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 5. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy oraz odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. 6. Ocena Wykonawcy pod względem formalnym dokonana będzie po otwarciu ofert, a przed ich oceną merytoryczną. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, którego ofertę wybrano, przed zawarciem umowy dostarczy umowę między podmiotami występującymi wspólnie. 8. Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, cel działania, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców); 9. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-8 i 10 ( podmioty zbiorowe dodatkowo pkt 9 ) oraz art. 24 ust. 2 Ustawy. 10. Zamawiający dopuszcza, aby warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy i pkt. V 2 b i c S.I.W.Z., spełniał jeden lub wszyscy łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne załączając do oferty wymagane dokumenty i oświadczenia świadczące o łącznym spełnieniu wymogów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty, jakie winien złożyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: a) Oświadczenie, wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i 2 Ustawy; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć dokumenty wymienione w pkt VI 1 c, s.i.w.z. świadczące o spełnieniu warunków przez jednego przedsiębiorcę lub wszystkich łącznie . Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk-oborniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach