Przetargi.pl
Dostawa i montaż sprzętu sportowego i wyposażenia na halę widowiskowo - sportową wraz z zapleczem techniczno - socjalnym w Miękini, przy ulicy Szkolnej 2

Gmina Miękinia ogłasza przetarg

 • Adres: 55-330 Miękinia, ul. Kościuszki 41
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3178116, 3178016 , fax. 071 3178016
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miękinia
  ul. Kościuszki 41 41
  55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3178116, 3178016, fax. 071 3178016
  REGON: 93193504600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż sprzętu sportowego i wyposażenia na halę widowiskowo - sportową wraz z zapleczem techniczno - socjalnym w Miękini, przy ulicy Szkolnej 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje. 1. trwałe wyposażenie w sprzęt sportowy hali widowiskowo - sportowej w Miękini -według załącznika 1A, 2. ruchome wyposażenie w sprzęt sportowy hali widowiskowo - sportowej w Miękini - wedlug załącznika nr 1 B 3. wyposażenie zaplecza techniczno - socjalnego hali widowiskowo - sportowej w Miękini - według załącznika nr 1 C 4. wyposażenie siłowni sali widowiskowo - sportowej w Miękini - według załącznika 1 D
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10000.00 zlotych wniesionym przed upływem składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1)Spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2)Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 3)Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4)Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonał minimum dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegające na dostawie sprzętu sportowego i wyposażenia hal sportowo - widowiskowych o wartości każdej z dostaw min. 400.000,00 zł brutto 5)Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000,00 zł lub jej równowartość. 6)Udzielą pełnej gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata, 7)Oferowany przedmiot zamówienia winien odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego: - elementy wyposażenia sali widowiskowo - sportowej - urządzenie , sprzęt muszą posiadać wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodności z Normami i Bezpieczeństwa -B, - Wykonawca musi dysponować folderem, fotografią lub katalogiem obrazującym poszczególne elementy wyposażenia. sali widowiskowo sportowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ustęp 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, 2) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 3) Oświadczenie, że oferowany sprzęt i wyposażenie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego. 4)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. 6) Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 7) Oferowany przedmiot zamówienia winien odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego- załączyć : folder, fotografię lub katalog obrazujący poszczególne elementy wyposażenia hali widowiskowo - sportowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miekinia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach