Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonywanie odbitek kserograficznych przez Zamawiającego na sprzęcie Wykonawcy dostarczonego do pomieszczeń w budynkach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz w oddziałach zamiejscowych Delegatura w Jeleniej Górze, Legnicy i w Wałbrzychu dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Zakładu Obsługi Urzędu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Zakład Obsługi Urzędu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Zakład Obsługi Urzędu
  pl. Powstańców Warszawy 1 1
  50-951 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 00051437700027
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gospodarstwo Pomocnicze Jednostki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonywanie odbitek kserograficznych przez Zamawiającego na sprzęcie Wykonawcy dostarczonego do pomieszczeń w budynkach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz w oddziałach zamiejscowych Delegatura w Jeleniej Górze, Legnicy i w Wałbrzychu dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Zakładu Obsługi Urzędu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 1. Obsługę techniczno - serwisową 39 sztuk kserokopiarek przeznaczonych do eksploatacji w pomieszczeniach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz w oddziałach zamiejscowych Delegatura w Jeleniej Górze, Legnicy i w Wałbrzychu Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 - 30szt. A3/A4 Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 29 - 3 szt. A3/A4 Legnicy przy ul. Skarbka 3 - 3 szt. A3/A4 Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 23a-24 - 3 szt. A3/A4 1.1.Wykonawca zaoferuje własny sprzęt nie starszy niż 3 lata (cyfrowy) w ilości 39 sztuk A3/A4 1.2. proponowane przez Wykonawcę kserokopiarki muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i winny być zgodne z obowiązującymi normami; 1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testów zaproponowanych kserokopiarek w siedzibach DUW we Wrocławiu i Delegaturach Wykonawcy lub w innym miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę; 1.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w zależności od swoich potrzeb, przenoszenia kserokopiarek pomiędzy siedzibami: Urzędu i oddziałów zamiejscowych; wartość odbitki będzie ustalana zgodnie z wartościami podanymi w Załączniku Nr 3 do SIWZ zgodnie z każdorazowym miejscem położenia kserokopiarek; 2. obsługa techniczno - serwisowa kserokopiarek obejmować będzie wszelkie prace serwisowe związane z eksploatacją kserokopiarek, tj. naprawy kserokopiarek i dostarczenie podzespołów niezbędnych do ich wykonania; 2.1. dostarczanie na bieżąco materiałów eksploatacyjnych, tj. tonerów, do wszystkich kserokopiarek; materiały eksploatacyjne winny być dostarczane w terminie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w formie telefonicznej a następnie potwierdzone fax-em; 2.2. Zamawiający wymaga możliwości zakodowania na użyczonych kserokopiarkach numerów PIN dla poszczególnych użytkowników kserokopiarki. 3. Koszty serwisowe, dojazd, materiały eksploatacyjne, transport, karty użytkownika oraz ich obsługa winny być wliczone w cenę odbitki (z pominięciem kosztów energii elektrycznej i kosztów powierzchni użytkowej zajmowanej przez kserokopiarki) 4. Koszt energii elektrycznej pobieranej przez kserokopiarki oraz koszt eksploatacji powierzchni użytkowej zajmowanej przez powyższe kserokopiarki ponosi Zamawiający. 5. Urządzenia należące do Wykonawcy, a dostarczone do placówek w Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegaturach wyszczególnione w pkt. 1 użytkowane będą w pomieszczeniach budynkach chronionych, ale winny one być ubezpieczone przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy. 6. Zamawiający dopuszcza 2 % limit odpadów. 7. Ceny podane w Załączniku Nr 3 do SIWZ - zestawienie kosztów zadania nie będą podlegać waloryzacji, przez okres realizacji zadania. 8. Termin wykonania usługi: od dnia 05.10.2009 r. do dnia 04.10.2012 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2.1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy: 2.1.1.są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych, 2.1.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, 2.1.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia. 2.1.4.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 2.1.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych, 2.1.6. zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokument wymieniony w § 1 ust. 1 pkt.1 i 2, ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 87 poz. 605 ze zmianami Dz. U. Nr 188 poz. 1155 z dnia 16 październik 2008 r.) 2.2. W okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali min 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością, stanowiące przedmiot zamówienia o wartości min. 113.000,00 zł brutto każde. 2.3 dołączą dokumenty (referencje lub inny dokument) od poprzednich Zamawiających potwierdzający, że zadania wykazane w pkt. 2.2 zostały wykonane należycie, 2.4. akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji. 2.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, według zasady: spełnia/ nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1.Wypełniony formularz oferty (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ), 3.1.1. Dokumenty zgodne z art. 26 ust. 2 PZP i wyszczególnione w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ust. 2 pkt. 2, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 87 poz. 605 ze zmianami Dz. U. Nr 188 poz. 1155 z dnia 16 październik 2008 r.) tj.: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.1.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 ustawy W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony pkt. 3.1.1 i 3.2 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. 3.1.3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3.1.4. Dokumenty o których mowa w pkt. 3.1.3 lit. a, b - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, winny zostać złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski i zawierające poświadczenia zgodnie z konwencją haską z 1961r. W przypadku, gdy Wykonawca pochodzi z państwa, które nie podpisało konwencji haskiej dokumenty o których mowa w pkt. 3.1.1. winien złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski i zawierające poświadczenia przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów.Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt. 3.1.1 są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3.2.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 Ustawy - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 3.3. Informacje dotyczące serwisu technicznego załącznik nr 4 3.4. Wykaz wykonanych zamówień w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wg. wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ Doświadczenie zawodowe. 3.5. Dokumenty (referencje lub równoważny inny dokument) od poprzednich zamawiających potwierdzający, że wykazane zadania w załączniku Nr 5, zostały wykonana należycie. 3.6.Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.duw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach