Przetargi.pl
Serwis sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych i jednostkach organizacyjnych Gminy w okresie trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna

Gmina Rudna ogłasza przetarg

 • Adres: 59-305 Rudna, Pl. Zwycięstwa 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7492100...134 , fax. 076 7492117
 • Data zamieszczenia: 2015-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudna
  Pl. Zwycięstwa 15 15
  59-305 Rudna, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7492100...134, fax. 076 7492117
  REGON: 39064755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych i jednostkach organizacyjnych Gminy w okresie trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na serwisie sprzętu komputerowego - 385 szt zainstalowanego w : 300 gospodarstwach domowych, 31 jednostkach organizacyjnych Gminy Rudna (85 szt ). 385 zestawów komputerowych (zakupionych w kwietniu 2015 r.) składa się z komputera stacjonarnego ALL-in-One model Zoneo Phantom wraz z zainstalowanym oprogramowaniem (systemem operacyjnym Linux Mandriva, pakietem biurowym LibreOffice, przeglądarką internetową) o specyfikacji wykazanej w załączniku nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego. W jednym komputerze zainstalowany jest system operacyjny MN Windows 8.1 Pro 64bit oraz pakiet biurowy MS Office 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt 2.2. SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: - 1 400,00 zł ( słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) W przypadku uczestnictwa w postępowaniu podmiotu wspólnego (np. konsorcjum) należy wskazać podmiot wnoszący wadium (zapis w umowie konsorcjum). Termin wniesienia wadium upływa w dniu 04.01.2016 r o godz. 10.00 25.1 Gotówką - wpłata na konto UG Rudna w BS we Wschowie o/ Rudna Nr 51 8669 0001 0151 6397 2000 0031, 25.2 Inne formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust.6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą być deponowane w kasie siedziby Zamawiającego. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art. 46 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas usunięcia usterek i awarii sprzętu komputerowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rudna.pl zakładka przetargi aktualne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach