Przetargi.pl
Usługi w zakresie napraw sprzętu komputerowego ( komputery, monitory, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne) w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania ZP-51/WZŻ/2015

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 358 46 46 , fax. 71 358 46 47
 • Data zamieszczenia: 2015-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  ul. Fabryczna 15 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 358 46 46, fax. 71 358 46 47
  REGON: 02154505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzz.wroc.pl /www.bip.wzz.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie napraw sprzętu komputerowego ( komputery, monitory, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne) w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania ZP-51/WZŻ/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi w zakresie napraw sprzętu komputerowego (komputery, monitory, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne) w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków 1) w następujących obiektach: 1.1. Żłobek nr 1 - ul. Lwowska 20, Wrocław, 1.2. Żłobek nr 2 - ul. Zemska 33, Wrocław, 1.3. Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27, Wrocław, 1.4. Żłobek nr 4 - ul. Kłodnicka 25, Wrocław, 1.5. Żłobek nr 5 - ul. Dokerska 5, Wrocław, 1.6. Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław, 1.7. Żłobek nr 7 - ul. Drukarska 9, Wrocław, 1.8. Żłobek nr 8 - ul. Sądowa 6, Wrocław, 1.9. Żłobek nr 9 - ul. Wrońskiego 13d, Wrocław, 1.10. Żłobek nr 10 - ul. H. Brodatego 17, Wrocław, 1.11. Żłobek nr 11 - ul. Hubska 39, Wrocław, 1.12. Żłobek nr 12 - ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław, 1.13. Żłobek nr 13 - ul. Wieczysta 107, Wrocław, 1.14. Żłobek nr 14 - ul. Mulicka 4c, Wrocław, 1.15. Żłobek nr 15 - ul. Łukowa 37, Wrocław, 1.16. Budynek administracyjny - Fabryczna 15, Wrocław. 2) Wszelkie czynności należy wykonywać w godzinach pracy żłobków, tj. między godzinami 8.00 a 15.00 od poniedziałku do piątku. Dopuszczalne jest wykonywanie prac w innych terminach pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia i uzyskania zgody Kierowników obiektów. 3) Wykonawca, jeśli uzna , iż jest to niezbędne, winien dokonać na własny koszt wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości. 4) Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - zestawienie kosztów zadania oraz załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy. 5) Opis typowych usterek wraz z ilością wystąpień zawiera załącznik nr 6 do Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji naprawy wymagającej zakupu części zamiennych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wzz.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach