Przetargi.pl
Świadczenie serwisu pogwarancyjnego dla macierzy dyskowej Nexsan i serwera Actina oraz czterech macierzy dyskowych HDS AMS 2100 dla Politechniki Wrocławskiej (2 zadania).

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3202182,3203145 , fax. 71 3202143
 • Data zamieszczenia: 2015-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3202182,3203145, fax. 71 3202143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie serwisu pogwarancyjnego dla macierzy dyskowej Nexsan i serwera Actina oraz czterech macierzy dyskowych HDS AMS 2100 dla Politechniki Wrocławskiej (2 zadania).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Specyfikacja serwisowanego sprzętu dla Zadania 1 określona została w załączniku nr 5 a do SIWZ. Specyfikacja serwisowanego sprzętu dla Zadania 2 określona została w załączniku nr 5 b do SIWZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 znajduje się we wzorze umowy - załącznik nr 4 a do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do umowy - warunki serwisu Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 znajduje się we wzorze umowy - załącznik nr 4 b do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do umowy - warunki serwisu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na zgłoszną awarię
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwr.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach