Przetargi.pl
Wykonywanie kompleksowych usług serwisowych sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, niszczarek, kserokopiarek oraz faksów będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. 1 Maja 21
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 850 34 00 , fax. 74 8520257
 • Data zamieszczenia: 2015-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy
  ul. 1 Maja 21 21
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 74 850 34 00, fax. 74 8520257
  REGON: 00056980000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidnica.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie kompleksowych usług serwisowych sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, niszczarek, kserokopiarek oraz faksów będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług serwisowych sprzętu komputerowego w tym: stacji roboczych wraz z monitorami, laptopów, a także urządzeń peryferyjnych tj. drukarek, urządzeń UPS i Switch, skanerów oraz niszczarek, kserokopiarek i faksów będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego. 2. Szczegółowy zakres usługi przedstawiono w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: procent marży na zakup części i podzespołów - M
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swidnica.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach