Przetargi.pl
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 89 W BOLESŁAWCU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB ZE SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKONCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21254

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 40 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2015-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 40, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 89 W BOLESŁAWCU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB ZE SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKONCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21254
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa i termomodernizacja budynku magazynowego nr 89/3008 w Jednostce Wojskowej w Bolesławcu, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót. Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji przebudowy budynku magazynowego i spełnia wymogi stawiane w art. 29, 30, 31 ustawy PZP - zadanie 21254. Podstawowym celem inwestycji jest remont budynku obejmujący wszystkie jego elementy. Modernizacja budynku prowadząca do istotnych zmian wynika z potrzeby dostosowania do wymagań nowego użytkownika, oraz wymagań określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa budowlanego i pochodnych. Zmiany te dotyczą właściwości technicznych i technologicznych wyposażenia, parametrów fizycznych przegród budowlanych, elewacji budynku i zagospodarowania terenu. BRANŻA BUDOWLANA I ROBOTY MODERNIZACYJNO BUDOWLANE - BUDYNEK 1. Roboty remontowe: wymiana fundamentów pod ścianami szczytowymi i częścią podłużnych, wymiana płyty podposadzkowej z podbudową, naprawa izolacji; 2. Wymiana ścian osłonowych: szczytowej i części bocznych, zwieńczenia w osiach 1 i 4, nowe otwory i nadproża; 3. Naprawa konstrukcji żelbetowych i murowanych, dźwigary strunobetonowe, panwiowe płyty dachowe, nadproża okien i bram wjazdowych, ściany murowane; 4. Remont stropodachu z dociepleniem; 5. Wentylacja grawitacyjna; 6. Wymiana ścian i ścianek działowych; 7. Wymiana stolarki/ ślusarki otworowej wraz z montażem parapetów wewnętrznych, odbojników, tabliczek informacyjnych na drzwiach oraz naniesieniem piktogramów i numeracji pomieszczeń; 8. Tynki i okładziny wewnętrzne, sufity podwieszane, powłoki malarskie oraz montaż detali wykończenia w tym wyposażenia stałego zgodnie z tabelą ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO umieszczoną w Projekcie Wykonawczym Aranżacja Wyposażenia Wnętrz (tabliczki informacyjne ujęto w pkt. 7) 9. Posadzki; 10. Docieplenie ścian: elewacja z oznakowaniem, opaska betonowa budynku. II ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1. Przebudowa muru oporowego; 2. Przebudowa dróg i chodników - roboty rozbiórkowe; 3. Przebudowa dróg i chodników - korytowanie, podbudowy i nawierzchnie; 4. Urządzenia zieleni; 5. Elementy małej architektury, rozbiórka i przebudowa/odtworzenie ogrodzenia BRANŻA SANITARNA I PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTU DO SIECI 1. Drenaż opaskowy budynku; 2. Wymiana i uzupełnienie kanalizacji deszczowej; 3. Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym; 4. Przyłącze cieplne z rur preizolowanych; 5. Podłączenie preizolowanego przyłącza cieplnego do rozdzielaczy w istniejącym węźle c.o.; II INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 1. Demontaż instalacji wod - kan; 2. Instalacja wody zimnej i ciepłej, węzeł pomiarowy wody zimnej; 3. Kanalizacja sanitarna; 4. Demontaż instalacji c.o.; 5. Węzeł cieplny; 6. Automatyka węzła cieplnego; 7. Instalacja c.o.; 8. Wentylacja mechaniczna nawiewna (magazyn farb, pom. 1.24) UKŁAD N1; 9. Wentylacja mechaniczna wywiewna (magazyn farb, pom. 1.24) UKŁAD W1; 10.Wentylacja mechaniczna nawiewna (magazyn polichlorku wapnia, pom. 1.17) UKŁAD N2; 11. Wentylacja mechaniczna wywiewna (magazyn polichlorku wapnia, pom. 1.17) UKŁAD W2; 12. Wentylacja mechaniczna nawiewna (magazyn odkażalnika ORO, pom. 1.16) UKŁAD N3; 13. Wentylacja mechaniczna wywiewna (magazyn odkażalnika ORO, pom. 1.16) UKŁAD W3; 14. Instalacja klimatyzatora - serwerownia; 15. Osuszacze powietrza. BRANŻA ELEKTRYCZNA I ROBOTY INŻYNIERYJNE - PRZYŁĄCZA 1. Kanalizacja kablowa; 2. Oświetlenie terenu; 3. Rury ochronne; 4. Instalacja pompowni; II INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE BRANŻA TELETECHNICZNA 1. Instalacje kablowa LAN; 2. Montaż urządzeń systemu LAN; 3. Instalacje kablowe systemu CCTV; 4. Instalacja urządzeń systemu CCTV; 5. Instalacje kablowe systemu SSP; 6. Instalacje kablowe zewnętrzne SSP, CCTV; 7. Instalacja urządzeń systemu SSP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 127 200,00 zł. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 12.01.2016 r. do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej: 1) nazwę i adres Wykonawcy; 2) nazwę i adres beneficjenta; 3) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela; 4) nazwa zadania, na które składane jest wadium; 5) kwotę; 6) termin ważności; 7) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie z art. art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. Wadium, o którym mowa w pkt 3.6.3 musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia - 12.01.2016 r. do godz. 10.00. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy Pzp, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP o/Okr we Wrocławiu 78 1010 1674 0030 7213 9120 1000, z dopiskiem - wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na Przebudowę i termomodernizację budynku magazynowego nr 89 w Bolesławcu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót - zadanie 21254. 5. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 3.6.7 SIWZ. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 12. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach