Przetargi.pl
BUDOWA CENTRUM SYMULATORÓW AGPT DLA OSL W GARNIZONIE ŚWIĘTOSZÓW Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21138

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 40 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 40, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA CENTRUM SYMULATORÓW AGPT DLA OSL W GARNIZONIE ŚWIĘTOSZÓW Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21138
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa Centrum symulatorów AGPT dla OSL w garnizonie Świętoszów z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót. Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji budowy centrum symulatorów i spełnia wymogi stawiane w art. 29, 30, 31 ustawy PZP - zadanie 21138. Celem inwestycji jest realizacja obiektu budynku dydaktycznego Centrum Symulatorów przeznaczonego do szkolenia żołnierzy na symulatorach sprzętu wojskowego. Dodatkowo w zakresie inwestycji zawiera się rozbiórka obiektu kubaturowego nr 205 (obiekt magazynowy obsypany ziemią) i obiektu nr 3 (wiata śmietnika) a także przebudowa istniejącego budynku szkoleniowego (obiekt nr 218) w zakresie niezbędnym do uzyskania połączenia funkcjonalnego i użytkowego z budynkiem projektowanym oraz zagospodarowanie terenu w otoczeniu, w tym obsługa i powiązanie komunikacyjne drogowe. Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), Szczegółowy zakres robót określają: 1. Projekt budowlany Tom 1: Projekt Zagospodarowania Terenu 2. Projekt budowlany Tom 2: Architektoniczno - Budowlany - budynek Centrum symulatorów 3. Projekt Budowlany Tom 3: Architektoniczno-Budowlany - pozostałe obiekty kubaturowe. 4. Projekt Wykonawczy Zagospodarowania terenu branża architektoniczna 5. Projekt Wykonawczy branża drogowa 6. Projekt Wykonawczy Architektoniczno-Budowlany - pozostałe obiekty budowlane 7 Projekt Wykonawczy branża architektoniczna tom 1: rzuty 8 Projekt Wykonawczy branża architektoniczna tom 2: detale 9 Projekt Wykonawczy branża architektoniczna tom 3: aranżacja wnętrz 10 Projekt Wykonawczy branża architektoniczna- pozostałe obiekty budowlane 11 Projekt wykonawczy branża konstrukcyjna 12 Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu- przyłącza sanitarne 13 Projekt wykonawczy branża instalacji sanitarnych 14 Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu branża elektryczna 15 Projekt wykonawczy branża instalacji elektrycznych + zamienny 16 Projekt wykonawczy branża instalacji elektrycznych - zasilanie pola strzałowego 17 Projekt wykonawczy branża instalacji elektrycznych - pozostałe obiekty budowlane + zamienny 18 Projekt wykonawczy Systemu Strukturalnej Sieci Komputerowej (LAN), Systemu Telewizji Obserwacyjnej (CCTV), Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) 19 STWiOR branża budowlana, sanitarna i elektryczna 20 STWiOR w zakresie instalacji teletechnicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 367.870,00 zł. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 23.08.2016 r. do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej: 1) nazwę i adres Wykonawcy; 2) nazwę i adres beneficjenta; 3) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela; 4) nazwa zadania, na które składane jest wadium; 5) kwotę; 6) termin ważności; 7) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie z art. art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. Wadium, o którym mowa w pkt 3.6.3 musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia - 23.08.2016 r. do godz. 10.00. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy Pzp, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP o/Okr we Wrocławiu 78 1010 1674 0030 7213 9120 1000, z dopiskiem wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na budowę Centrum symulatorów AGPT dla OSL w garnizonie Świętoszów. 5. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 3.6.7 SIWZ. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 12. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach