Przetargi.pl
Wykonanie opracowania urbanistycznego pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze

Gmina Miejska Kamienna Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6455124
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kamienna Góra
  Plac Grunwaldzki 1 1
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6455124
  REGON: 00052497300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie opracowania urbanistycznego pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie wszelkich prac związanych z wykonaniem i uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: 1. Wykonanie - z upoważnienia Burmistrza Miasta Kamienna Góra - wszystkich obligatoryjnych czynności proceduralnych, niezbędnych do sporządzenia miejscowego planu, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ogłoszenia, zawiadomienia, opinie, uzgodnienia, wymagane zgody itp.), 2. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierającego część tekstową i graficzną: a) zgodnie z: - wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamienna Góra, - przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, b) wraz z: - prognozą oddziaływania na środowisko, - opracowaniem ekofizjograficznym, - sporządzeniem prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz harmonogramem realizacji zamówienia, sporządzonym w oparciu o wzór Dokument 5, który stanowić będzie załącznik do umowy. 4. Projekt planu musi uwzględniać: a) układ własności, b) istniejące ciągi komunikacyjne (w tym zakresie wymagana jest pełna analiza), c) stan infrastruktury technicznej. 5. Zamawiający wymaga bieżącej konsultacji w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych, które muszą być przez niego zaakceptowane. Mpzp ma zmierzać do uporządkowania istniejącej zabudowy, zmierzać do zapewnienia urbanistycznego ładu na terenach przeznaczonych do zabudowy, ze wskazaniem koniecznych rozbiórek czy zachowania zabudowy na terenach o różnym przeznaczeniu oraz konieczności uporządkowania i uzupełnienia infrastruktury technicznej. 6. Wymienione wyżej uwarunkowania oznaczają konieczność wykonania opracowania jedno-skalowego (proponowany sposób rozdzielenia podano w załączniku graficznym uchwały o przystąpieniu do opracowania planu), postulowana skala 1:1000. 7. W przypadku nieuzyskania od MKUiA pozytywnej opinii a od Wojewody pozytywnej oceny zgodności projektu planu z prawem, wynikającej z winy Wykonawcy, zobowiązany jest on do usunięcia popełnionych błędów w ramach niniejszej umowy. 8. Opracowany plan zagospodarowania przestrzennego (jego ostateczna wersja po wprowadzeniu numeru uchwały i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego) zostanie przekazany Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy: a) rysunek planu - 10 egzemplarzy oprawionych (w tym 2 egzemplarze do dokumentacji planistycznej), b) prognoza oddziaływania na środowisko - 1 egzemplarz oprawiony, c) opracowanie ekofizjograficzne - 1 egzemplarz oprawiony, d) tekst (Word) i załączniki uchwały (ACAD z plikiem ustawień wydruku oraz - JEPG) - w postaci elektronicznej. 9. Dwa komplety dokumentacji planistycznej (kopia + org.) - bindowanej - sporządzonej w celu stwierdzenia zgodności z prawem przez Wydział Kontroli i Nadzoru DUW, w tym tekst i rysunek planu przygotowane do publikacji (w formie i ilości wymaganej przez DUW - dołączone do dokumentacji planistycznej) zostaną przekazane Zamawiającemu w ciągu trzech (3) dni od Sesji Rady Miasta, na której podjęta zostanie uchwała w sprawie uchwalenia planu. Przez określenie egzemplarz oprawiony Zamawiający rozumie dokument zszyty, sklejony lub tym podobny (z wyłączeniem bindowania), przygotowany w sposób umożliwiający wpięcie do segregatora (dokument z zawiesiem). Uwaga: a) w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy obligatoryjnie określić elementy enumeratywnie wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, b) w zależności od potrzeby należy określić granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń lub podziału nieruchomości, c) zakres opracowania planu przestrzennego pokazany został w załączniku do uchwały o przystąpieniu do opracowania planu (mapa ewidencji gruntów w skali 1:5000), d) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra oraz obowiązującymi opracowaniami planistycznymi dla tego rejonu - należy zapoznać się na miejskim BIP-e (http://www.bip.kamiennagora.pl/) w zakładce Gospodarka przestrzenna, e) Zamawiający wymaga bezwzględnej obecności urbanisty (projektanta planu) prowadzącego temat na: prezentacji projektu planu Zamawiającemu, dyskusji publicznej, sesji RM związanej z uchwaleniem planu, f) Urbanista (projektant planu) będzie zobowiązany stawić się na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej tylko na wezwanie, g) Zamawiający zobowiązany będzie do przygotowywania wszelkich oświadczeń, wykazów, rozstrzygnięć i przedstawiania do podpisu Burmistrza zgodnie z podejmowanymi decyzjami (tj. w ich rzeczywistym czasie, a nie na zakończenie procedury w dokumentacji planistycznej). W załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia Uchwała Nr XXXIX/262/09 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w czterech częściach: 1. Po przyjęciu projektu planu zaakceptowanego przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną i Zamawiającego - 40% ceny ofertowej, 2. Po przyjęciu projektu planu przygotowanego do wyłożenia do publicznego wglądu - 20% ceny ofertowej, 3. Po przyjęciu projektu planu przygotowanego do uchwalenia - 20% ceny ofertowej, 4. Po przekazaniu opracowania (w formie i liczbie egzemplarzy) Zamawiającemu po publikacji uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - 20% ceny ofertowej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy harmonogramu realizacji zamówienia. Przygotowany harmonogram winien odpowiadać terminowi określonemu w pkt. 7.1. oraz dodatkowo uwzględniać czysty czas pracy Wykonawcy zaproponowany w ofercie. Z zaproponowanego czasu Wykonawca będzie przez Zamawiającego szczegółowo rozliczany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: a) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w planowaniu przestrzeni będącą członkiem Izby Urbanistów - główny projektant planu, posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym, zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu przestrzennym, która w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczyła w wykonaniu co najmniej 2 projektów miejscowych planów o podobnym charakterze jak w niniejszym zamówieniu, które zostały opublikowane w dzienniku urzędowym właściwego województwa; Zamawiający za plany o podobnym charakterze rozumie opracowania dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wielkością, stopniem zurbanizowania, skalą opracowania odpowiadającą niniejszemu zamówieniu. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z dokumentami stwierdzającymi posiadanie przez nie uprawnień do pełnienia funkcji głównego projektanta planu. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 3. Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5. Wykaz projektów planów miejscowych, przy opracowaniu których uczestniczyła osoba typowana na głównego projektanta planu; wykaz dotyczy: a) okresu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego zamówienia, b) projektów planów miejscowych odpowiadających swoim rodzajem (charakterem) niniejszemu zamówieniu, c) planów, które weszły w życie (zostały opublikowane) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego zamówienia. 6. Opinie dotyczące jakości wykonanych i odebranych prac, wystawione przez Zamawiających te usługi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamiennagora.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach