Przetargi.pl
Remont drogi wewnętrznej - łącznik ul. Kochanowskiego z parkingiem ZUS w Oleśnicy

Sekcja Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. B. Krzywoustego 31B
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7889416 , fax. 071 788 94 17
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sekcja Dróg Miejskich
  ul. B. Krzywoustego 31B 31B
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7889416, fax. 071 788 94 17
  REGON: 93060744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdm.olesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi wewnętrznej - łącznik ul. Kochanowskiego z parkingiem ZUS w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie dogi wewnętrznej, stanowiącej łącznik ul. Kochanowskiego z parkingiem ZUS w Oleśnicy (94 m długości) w zakresie: Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe; Roboty rozbiórkowe: - krawężnik bet. 15x30 z ławą bet.- 43,00 m, - obrzeże bet. 8x30 z ławą bet.- 16,00 m, - nawierzchnia asfaltowa 5+5 cm - 130,00 m2, - podbudowa tłuczniowa gr. 10 cm - 130,00 m2; Roboty ziemne: - wykonanie koryta wraz z wywozem urobku - 473 m3; Nawierzchnie: - jezdnia z kostki bet. 8 cm szarej - 486,0 m2, - stanowiska postojowe z kostki bet. 8 cm szarej - 326,00 m2 (31 stanowisk), - chodnik z kostki bet. 8 cm szarej - 65,00 m2; Krawężniki, obrzeża: - krawężnik bet. 15x30 cm na ławie z oporem z B15 o wym. 15x15+15x30 - 294 m, - obrzeże bet. 8x30 na ławie bet. z B15 o wym. 15x20 cm - 11 m; Roboty inne: - urządzenie trawników - humus gr. 20 cm + obsianie (humus dowieziony) - 210,0 m2; Organizacja ruchu docelowego: - słupki do znaków drogowych - 1,0 szt, - tablice do znaków drogowych - D-46 - 1,0 szt, D-47 - 1,0 szt.; Kanalizacja deszczowa: - studnia rewizyjna fi 1000 - 1 stud., - studzienka wpustowa DN 500 - 2 szt., - kanały z rur PCV SN8 - 33 m. Szczegółowy zakres zadania określają przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez: BS-Projekt Paweł Brucko-Stempkowski, ul. Spokojna 3, 55-002 Dobrzykowice stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 1. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca we własnym zakresie. 2. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania miejsca wywozu materiału z rozbiórek oraz robót ziemnych na wysypisko zlokalizowane w odległości do 10 km od miejsca prowadzenia robót Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, w dniu przekazania placu budowy. Do kalkulacji nie należy doliczać kosztów utylizacji, a jedynie koszty uprzątnięcia terenu wysypiska, tj. ewentualnego rozplantowania gruzu i urobku z robót ziemnych. 3. Obsługę geodezyjną zadania w zakresie wytyczenia głównych punktów wraz z założeniem reperów roboczych, a także pomiar powykonawczy zapewnia na koszt własny Zamawiający. 4. Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem. 5. Wykonawca zapewnia własnym kosztem i staraniem projekt organizacji ruchu zastępczego na czas budowy. Oznakowanie wykonywanych robót powinno być zgodne z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 6. Za oznakowanie podczas prowadzonych robót odpowiada Wykonawca. 7. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie terenu, na którym wykonywane są roboty, odpowiada Wykonawca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa oraz poręczenie wymienione w art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy złożone jako wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1. Pieniądz - wpłata na konto: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy BS Oleśnica nr 09 9584 0008 2001 0011 6538 0001 - z dopiskiem: wadium - łącznik Kochanowskiego. 2. Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3. Gwarancje bankowe 4. Gwarancje ubezpieczeniowe 5. Poręczenie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 5 Ustawy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w szczególności; - posiadają sprzęt niezbędny do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym: koparkę, samochód ciężarowy, urządzenie do zagęszczania gruntu; - w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali przynajmniej 2 zadania o podobnych charakterze i wartości; - dysponują odpowiednią kadrą, w tym osobą z uprawnieniami do kierowania pracami w zakresie branży drogowej; 3. Dokonali wizji lokalnej terenu gdzie będzie wykonywany przedmiot zamówienia. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: - Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z oświadczeniem o dokonanej wizji lokalnej terenu gdzie będzie wykonywany przedmiot zamówienia, - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy (w przypadku podmiotów występujących wspólnie - także podmioty spółki cywilnej - każdy składa osobne oświadczenie) - załącznik nr 2 do SIWZ, - Kserokopię - potwierdzoną za zgodność z oryginałem - dowodu wpłaty wadium, - Kopię - potwierdzoną za zgodność z oryginałem - pełnomocnictwa (dotyczy podmiotów występujących wspólnie, w tym spółki cywilnej oraz osób, których uprawnienia do reprezentowania firmy nie wynikają z dokumentów rejestrowych), - Kalkulację cenową ryczałtu brutto w rozbiciu na poszczególne elementy scalone - załącznik nr 3 do SIWZ, - Podpisany przez Wykonawcę (pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie) wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zobowiązany jest złożyć: - Dokumenty potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu w zakresie objętym zamówieniem: aktualny odpis, wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, każdy składa osobno dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu w zakresie, jakim będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest złożyć: - Wykaz wymaganego niezbędnego specjalistycznego sprzętu, narzędzi i urządzeń do wykonania zamówienia - odpowiadający wymogom wskazanym w rozdziale VI pkt. 2 tiret pierwszy SIWZ - jakimi dysponuje Wykonawca. W przypadku podmiotów występujących wspólnie każdy składa odpowiedni dokument - załącznik nr 4 do SIWZ; - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat prac, odpowiadających wymogom określonym w rozdziale VI pkt. 2 tiret drugi SIWZ, z podaniem ich wartości ( brutto ), daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. opinia zamawiającego, protokół odbioru końcowego). Podmioty występujące wspólnie składają jeden dokument gdzie należy wyszczególnić prace wykonane przez poszczególne podmioty - załącznik nr 5 do SIWZ; - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą kierować pracami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności poprzez załączenie wymaganych prawem uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 6 do SIWZ; - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający zobowiązany jest złożyć: - Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sdm.oleśnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach