Przetargi.pl
Wyłonienie kandydatów do świadczenia usług: 1. Koordynatora projektu 2. Kierownika merytorycznego W projekcie Pierwszy krok w lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.02.00-02-053/08

Miasto Jelenia Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7546101, 75 46 201 , fax. 075 7546159
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jelenia Góra
  Pl. Ratuszowy 58 58
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7546101, 75 46 201, fax. 075 7546159
  REGON: 23082152300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie kandydatów do świadczenia usług: 1. Koordynatora projektu 2. Kierownika merytorycznego W projekcie Pierwszy krok w lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.02.00-02-053/08
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie kandydatów do świadczenia usług: 1. Koordynatora projektu 2. kierownik merytorycznego w projekcie Pierwszy krok w lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.02.00-02-053/08 Pełny Zakres Zadań Wykonawców zawierają załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Koordynator projektu posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (podstawy prawne wykluczenia z postępowania określają : art. 24 ust. 1 i 2 pzp a) ukończone wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; b) posiadanie kwalifikacji do pracy osobami z niepełnosprawnością intelektualną; Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: c) staż pracy w szkolnictwie co najmniej 10 lat, w tym przynajmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym; d) co najmniej 5 lat pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Kierownik merytoryczny posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (podstawy prawne wykluczenia z postępowania określają : art. 24 ust. 1 i 2 pzp a) ukończone wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; b) posiadanie kwalifikacji do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualna; posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: c) staż pracy w szkolnictwie co najmniej 10 lat; d) co najmniej 4 lata pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną; e) poświadczone przygotowanie do zarządzania projektami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (z art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp) o treści załącznika nr 3 do SIWZ kserokopie dyplomów ukończenia studiów magisterskich i podyplomowych, kserokopie certyfikatów, zaświadzczeń potwierdzających ukończone kursy, szkolenia, warsztaty itp oswiadczenie Wykonawcy dotyczące jego doświadczenia zawodowego, sporzadzonego według wzoru - zał. Nr 3 do SIWZ kwestionariusz osobowy - zał. Nr 4 parafowany pełny Zakres Zadań Wykonawcy, stanowiący załacznik nr 1 do SIWZ parafowany wzór umowy zlecenia, stanowiący załacznik nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jeleniagora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach