Przetargi.pl
Koncepcja odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych z terenów SSE w Biskupicach Podgórnych, gm. Kobierzyce - w aspekcie wniosków wynikających z ekspertyzy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-333 Wrocław, al. J. Matejki 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3226681 do 83 , fax. 071 3227929
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
  al. J. Matejki 5 5
  50-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3226681 do 83, fax. 071 3227929
  REGON: 00058146800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koncepcja odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych z terenów SSE w Biskupicach Podgórnych, gm. Kobierzyce - w aspekcie wniosków wynikających z ekspertyzy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Koncepcja powinna obejmować: 1.Niezbędne obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne przy założeniu skierowaniu całości wód opadowych, roztopowych i drenażowych z terenu SSE do rzeki Kasina w aspekcie wniosków wynikających z ekspertyzy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 2.Ocenę skutków oraz określenie zakresu niezbędnej przebudowy rowu Ka.2, Ka.2.1 oraz odbiornika wód rzeki Kasina. 3.Ocenę funkcjonalności rozwiązań wg projektu INWODU oraz niniejszej koncepcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwóch tysięcy złotych) 2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A.I O/Wrocław 09 1090 2398 0000 0001 0118 0508 3.Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale do Działu Księgowości Zamawiającego a kserokopię tego dokumentu dołączyć do oferty. Termin wniesienia wadium. 1.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew do godz.: 09.00 dnia 23.09.2009r. 2.Wadium wniesione w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy wnieść nie później jak w dniu składania ofert czyli do godz. 09.00 dnia 23.09.2009r.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). 3) Wykonania przez wykonawcę co najmniej jednej z dokumentacji: koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie przebudowy (regulacji) koryta cieku podstawowego lub szczegółowego. 4) Dysponuje przynajmniej 1 osobą przewidzianą przy realizacji zamówienia do funkcji głównego projektanta, która jako projektant wykonał: - co najmniej 1 opracowanie obejmujące bilans odpływu wód wielkich deszczowych dla cieków naturalnych lub rowów i dla zlewni o zabudowie mieszkaniowej lub przemysłowej, istniejącej lub planowanej, oraz jako projektant lub sprawdzający wykonała koncepcję lub projekt budowlany i wykonawczy przebudowy (regulacji) koryta cieku lub ich części o łącznej długości ok. 3 km. 5) Osoba przewidziana do funkcji głównego projektanta posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmującą co najmniej projektowanie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z póż. zm.) w specjalnościach: konstrukcyjno -budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeni, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3.Wykaz wykonanych usług (zał. Nr 5 do niniejszej IDW) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów, że te usługi zostały wykonane należycie jako Wykonawca, podwykonawca, konsorcjant, (partner). 4. Wykaz osób (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej IDW), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz wykonanych przez osobę przewidzianą do realizacji zamówienia do funkcji głównego projektanta, projektów budowlanych spełniających warunek pkt. 9.1. B.2). 5. Przedłożone przez wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziana do realizacji niniejszego zamówienia osoba posiada podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmującą co najmniej projektowanie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) w specjalnościach: : konstrukcyjno budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach