Przetargi.pl
Dostawa i montaż dwóch naświetlaczy 2000 W każdy do montażu na istniejącym maszcie oświetlenia boiska piłkarskiego w m. Kobierzyce, ul. Sportowa.

Gminne Centrum Kultury i Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, ul. Ludowa 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3111200 , fax. 071 3111852
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu
  ul. Ludowa 7 7
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3111200, fax. 071 3111852
  REGON: 93212983800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura-kobierzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż dwóch naświetlaczy 2000 W każdy do montażu na istniejącym maszcie oświetlenia boiska piłkarskiego w m. Kobierzyce, ul. Sportowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Montaż na istniejącym maszcie oświetleniowym 16m 2szt naświetlaczy w standardzie oprawy MUNDIAL 2000W THORN. b)Wykonanie oprzewodowania na linii szafka zasilająca-oprawa przewodem YDY 3x4. c) Montaż szafki typu ZK1 dla potrzeb montażu naświetlaczy. d)Uruchomienie instalacji pomiary elektryczne - 1kpl. Zamówienie o wartości poniżej progu określonego w art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający poniższe warunki: 1. Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności elektrycznej, a także należy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 2. Zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 złotych. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków-Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Status prawny-wymagane dokumenty: 1/ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp-wzór załącznika nr 2 do SIWZ. 2/aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3/ w przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną należy złożyć obowiązującą umowę spółki cywilnej. 4/ jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w pkt A2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B. Zdolność ekonomiczna i finansowa-wymagane dokumenty: 5/ polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 złotych oraz zobowiązanie, że Wykonawca po upływie terminu ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, ubezpieczenie (polisę) odnowi na kwotę nie niższą niż równowartość 50 000 złotych na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz że przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 4 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy w przypadku gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert. C. Zdolność techniczna-wymagane dokumenty: 6/ informację o osobie, którą dysponuje Wykonawca i która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności elektrycznej, a także należącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (wzór załącznika nr 3 do SIWZ). Należy załączyć posiadane uprawnienia budowlane wskazanej osoby wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.). 7/ wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie sieci elektroenergetycznych z podaniem zakresu prac każdego zrealizowanego zamówienia, wartości, daty i miejsca wykonania, nazwy i adresu zleceniodawcy (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie. Zamawiający rozumie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (jedną robotę budowlaną) jako pojedyncze zadanie budowlane obejmujące roboty dotyczące określonego obiektu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura-kobierzyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach