Przetargi.pl
MONTAŻ URZĄDZEŃ STABILIZUJĄCYCH CIŚNIENIE WODY W SIECI HYDRANTOWEJ BUDYNKU NR 4 WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POMIESZCZENIA WĘZŁA NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. WALECZNYCH 59 W KŁODZKU

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 656 244 , fax. 261 656 228
 • Data zamieszczenia: 2016-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Obornicka 100-102
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 656 244, fax. 261 656 228
  REGON: 02062570100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.2wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MONTAŻ URZĄDZEŃ STABILIZUJĄCYCH CIŚNIENIE WODY W SIECI HYDRANTOWEJ BUDYNKU NR 4 WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POMIESZCZENIA WĘZŁA NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. WALECZNYCH 59 W KŁODZKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na montaż urządzeń stabilizujących ciśnienie wody w sieci hydrantowej budynku nr 4 wraz z przygotowaniem pomieszczenia węzła na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Walecznych 59 w Kłodzku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.2wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach