Przetargi.pl
Zasilanie elektroenergetyczne urządzeń zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Międzygórzu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-950 Wrocław, ul. Norwida 34
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3378800 , fax. 071 3285048
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  ul. Norwida 34 34
  50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3378800, fax. 071 3285048
  REGON: 93210105300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wroclaw.rzgw.gov.pl; http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja rządowa niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zasilanie elektroenergetyczne urządzeń zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Międzygórzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Zasilanie elektroenergetyczne urządzeń zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Międzygórzu 2. Określenie przedmiotu zamówienia: A. Budowa rozdzielni zasilania obiektu: 1/ montaż rozdzielnic [3 szt.], 2/ tablice rozdzielcze 500*400*300 [2 szt.], 3/ bloki rozdzielcze 125A [4 szt.], 4/ wyłączniki nadprądowe [17 szt.], 5/ rozłączniki i wyłączniki przeciwporażeniowe [32 szt.], 6/ ułożenie przewodów 10mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach [11,00m], B. Wymiana elementów rozdzielni głównej budynku: 1/ przełącznik rodzaju pracy [1 szt.], 2/ rozłączniki i wyłączniki przeciwporażeniowe [8 szt.], 3/ przewody 25mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach [9,00m], C. Sieć kablowa oświetlenia boiska: 1/ kopanie rowów [179,52m3], 2/ ułożenie rur osłonowych [255,00m], 3/ układanie kabli [914,00m], 4/ przewody uziemiające i wyrównawcze [292,00m], 5/ zasypywanie rowów [134,64m3], 6/ montaż i stawianie słupów oświetleniowych [12 szt.], 7/ układanie przewodów do opraw oświetleniowych [66,00m], D. Instalacja elektryczna maszynowni: 1/ ułożenie rur winidurowych [80,00m], 2/ przewody kabelkowe [80,00m], 3/ montaż opraw świetlówkowych [14 kpl.], 4/ zamontowanie czujników ruchu [2 szt], 5/ przewody do opraw oświetleniowych [88,00m], 6/ montaż wysięgników rurowych [7 szt.], 7/ zamontowanie opraw oświetlenia zewnętrznego [21 szt.], E. Montaż agregatu prądotwórczego: 1 agregat prądotwórczy 10kW 400/230V 50Hz [1 szt.], 2 prace montażowe związane z wentylacją i napowietrzaniem pomieszczenia agregatowni [1 szt.] 2a.Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia zawiera: Zał. nr 03 -Tabela przedmiaru robót Zał. nr 04 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Zał. nr 05 - Projekt budowlany + mapy 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonych w art. 29 ust. 4 ustawy. 4. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres min. 36 - max. 48 (w miesiącach) licząc od daty odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja (min. 36 - max.48)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroclaw.rzgw.gov.pl, http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach