Przetargi.pl
Przebudowa oddziału przedszkolnego, wydzielenie toalety w sali dydaktycznej oraz dostosowanie szkoły do wymagań przepisów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 8 w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej 35 (dz. nr 8/5, AM-8).

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wiejska 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 798 11 33 , fax. 71 798 11 33
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy
  ul. Wiejska 35 35
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 798 11 33, fax. 71 798 11 33
  REGON: 00126758000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zbk.olesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oddziału przedszkolnego, wydzielenie toalety w sali dydaktycznej oraz dostosowanie szkoły do wymagań przepisów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 8 w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej 35 (dz. nr 8/5, AM-8).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) w zakresie przebudowy oddziału przedszkolnego: a) przebudowa sali przedszkolnej w celu wydzielenia toalety, b) przebudowa instalacji elektrycznych i sanitarnych w obszarze planowanej inwestycji, c) dostosowania pomieszczenia do wymagań higieniczno-sanitarnych, 2) w zakresie dostosowania szkoły do przepisów przeciwpożarowych: a) wykonanie wymiany drzwi na ppoż. w piwnicy, b) wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, c) wykonanie systemu oddymiania, d) wykonanie instalacji hydrantowej z zestawem hydroforowym, e) wykonanie uszczelnienia drzwi uszczelkami przeciwpożarowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas trwania gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zbk.olesnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach