Przetargi.pl
Wymiana instalacji CO oraz montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14 w Lubaniu

Gmina Miejska Lubań ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. 7 Dywizji 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 6464400 , fax. 75 6464405
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lubań
  ul. 7 Dywizji 14 14
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 75 6464400, fax. 75 6464405
  REGON: 23082138000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.luban.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana instalacji CO oraz montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14 w Lubaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:Wymiana instalacji CO oraz montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. 7 Dywizji 14 w Lubaniu. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Instalacja ogrzewania z obiegiem wymuszonym, dwururowym o par. wody t1/t2 = 80/60?C. Projekt instalacji c.o. został wykonany dla III strefy klimatycznej o temp. zew. - 20 0 C. Temperaturę otoczenia budynku przyjęto wg PN-82/B - 02403 Temperatury pomieszczeń przyjęto wg PN-82/B - 02402. Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji będzie istniejący węzeł cieplny. Zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane dla budynku wyliczono na podstawie norm EN ISO 6946, PN EN 12831, PN EN 832. Bilans ciepła budynku : - instalacja c.o. 60kW - instalacja c.w.u. - elektrycznie Projektowana instalacja ogrzewania grzejnikowego została zaprojektowana w oparciu o stalowe, zaworowe i kompaktowe grzejniki płytowe typu KV - zasilanie dolne i K - zasilanie boczne. Dobór grzejników został wykonany dla parametrów 80/60. Podejścia do grzejników zasilanych od dołu należy wyposażyć w zespolone zawory odcinające tabeli w zestawieniu materiałów. Grzejniki niezintegrowane wyposażyć w zawory termostatyczne Rwg zestawienia. Dla utrzymania żądanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposażone we wkładki zaworowe oraz w głowice termostatyczne - wg zestawienia. Przy każdym grzejniku fabrycznie zamontowany jest odpowietrznik ręczny. W pomieszczeniach ogólnodostępnych głowice należy zabezpieczyć śrubą bez łba przed kradzieżą i ewentualnie dodatkowo pierścieniami zatrzaskiwanymi wokół nakrętki łączącej zawór z głowicą. Grzejniki do ścian należy mocować przy pomocy uchwytów dostarczanych wraz z grzejnikami. Grzejniki należy instalować w odległości od podłogi i parapetu wynikającej w wytycznych ich producenta. Zaprojektowano instalację systemu zamkniętego w systemie dwururowym, z dolnym rozprowadzeniem o parametrach 80/60st.C. Instalacje wykonać należy z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/Al./PE-Xc w umiejscowioną pośrodku przekroju rurą aluminiową zgrzewaną na zakładkę lub innych równorzędnych. Do łączenia stosować kształtki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym do łączenia z rurami za pomocą szczęk zaciskowych typu U. Zastosowano średnice w zakresie 16 x 2,0 - 75 x 4,5 mm. Połączenia rur z armaturą lub punktami poboru wykonać za pomocą kształtek systemowych j.w. wyposażonych w gwint, uszczelniać taśmą teflonową. Przewody rozprowadzające ciepło do pionów prowadzić z kotłowni pod stropem pomieszczenia. Piony prowadzone będą w bruzdach ściennych lub po wierzchu w stropie podwieszanym. Montaż i prowadzenie przewodów zgodnie z warunkami technicznymi montażu instalacji. Przejście przewodów przez przegrody budowlane (ściany , stropy) prowadzić w rurach osłonowych o średnicy przewodu dwukrotnie większej od średnicy nominalnej przewodu. Rurę osłonową na całej długości wypełnić masą plastyczną nie oddziaływującą na przewody. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z normami branżowymi. W miejscach przejść nie mogą występować żadne połączenia rur. Rura ochronna powinna być dłuższa o 2 cm od grubości ściany. Na zakończeniach pionów zastosowano odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi . Usytuowanie grzejników i rozprowadzenie przewodów wg rysunków. W celu hydraulicznej regulacji instalacji c.o. należy w miejscach wskazanych na rysunkach zastosować regulację wg zestawienia materiałów. Zawory regulacyjne montować tak aby był do nich możliwy dostęp (np. szafka z drzwiczkami). Przed uruchomieniem instalacji należy wyregulować przepływy na poszczególnych obiegach i odbiornikach do wartości zgodnych z projektem i przedstawić protokół z regulacji. INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W budynku w dwóch pomieszczeniach (w sali narad i gabinecie burmistrza) zaprojektowano wentylację grawitacyjną. Nawiew powietrza odbywać się będzie za pomocą nawiewników powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowanych w górnej częściach okien; strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach: - od 20 m3/h do 50 m3/h w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej, - od 15 m3/h do 30 m3/h w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej wywiewnej, przy czym strumień objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji maksymalnego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 % do 30 % strumienia przy jego całkowitym otwarciu. Wywiew powietrza nastąpi poprzez kanały wywiewne, wyprowadzone ponad dach budynku. Na każdym z indywidualnych kanałów wywiewnych należy zamontować kratkę wentylacyjną bez żaluzji o wymiarach 14x21 cm. Wentylację zaprojektowano na strumień przepływy wynikający z jednej wymiany powietrza na godzinę. WĘZEŁ CIEPLNY Przebudowywana instalacja centralnego ogrzewania zostanie przyłączona do istniejącego węzła cieplnego z niewielką modyfikacją urządzeń. Instalacja prowadzona do węzła od strony budynku projektowana jest z rur PE D50 a w samym węźle z rur stalowych DN40. Połączenie z istniejącym węzłem należy wykonać wg załączonego schematu z zastosowaniem poniższych urządzeń. - pompa Wilo Stratos 40/1-8 - filtr DN40 - 1 szt - zawór DN 40 - 4 szt - termometr - 2 szt - manometr - 2 szt - zawór zwrotny DN40 - 1 szt. INSTALACJA KLIMATYZACJI Zadaniem projektowanego systemu klimatyzacji jest odprowadzenie zysków ciepła pochodzących od promieniowania słonecznego oraz powstających w pomieszczeniu w części biurowej w okresie letnim. Klimatyzację przewidziano w pomieszczeniach biurowych na parterze i 1 piętrze według wytycznych Inwestora. Pomieszczenia będą klimatyzowane w sposób umożliwiający kontrolę temperatury w zależności od ładunku cieplnego i ilości przebywających osób. W niniejszym opracowaniu na potrzeby schłodzenia pomieszczeń biurowych przewiduje się zastosowanie układu z bezpośrednim odparowaniem czynnika. Klimatyzacja pomieszczeń będzie zorganizowana w oparciu o trzy agregaty chłodnicze freonowe, klimatyzatory ścienne w pomieszczeniach i instalację freonową rozprowadzającą czynnik chłodniczy do jednostek wewnętrznych. Zespół klimatyzacyjny obsługujący biura podzielono na trzy układy. Moc chłodnicza klimatyzatorów będzie w granicach od 1,5 kW do 4,2 kW. Moc chłodnicza znamionowa jednostek zewnętrznych dla układu nr 1 , nr 2 i nr 3 wynosić będzie odpowiednio 22.4, 33.6 i 22.4 kW. Poziom dźwięku jednostek wewnętrznych na najniższym biegu nie większy niż 32dB w trybie chłodzenia. Pobór mocy elektrycznej jednostek wewnętrznych nie większy niż 21W. Masa jednostek wewnętrznych nie większa niż 12 kg. W układach klimatyzacyjnych temperatura powietrza nawiewanego będzie regulowana przez automatykę w funkcji temperatury w pomieszczeniach. Przejścia przez przegrody budowlane będą uszczelniane. Po zmontowaniu instalacji klimatyzacji należy wykonać pomiary skuteczności działania instalacji. W niniejszym opracowaniu na potrzeby schłodzenia pomieszczeń przewiduje się zastosowanie układu freonowego. Z uwagi na ilość pomieszczeń klimatyzowanych w obiekcie projektuje się układ systemu Multi V S. Instalację chłodu wykonać z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chłodniczego R410A wg PN EN 12735-1. Trasy i zewnętrzne średnice przewodów pokazano na rysunkach. Rozgałęzienia wykonać przy pomocy specjalnych trójników typ UTP-AX090A i rozgałęźnika typu UTRH0906L. Łączenie przewodów z kształtkami i armaturą wykonać przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocować do stropu lub ścian przy pomocy uchwytów z wkładką termiczną. Po zmontowaniu instalację przedmuchać azotem. Próbę szczelności wykonać azotem na maksymalne ciśnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. Instalację napełnić czynnikiem chłodniczym R410A. Wszystkie przewody zaizolować otulinami do przewodów chłodniczych np. Thermaflex AC gr. 13mm. Otuliny łączyć przy pomocy klejenia dla pełnej szczelności izolacji. Instalację prowadzić w bruzdach oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Dla trójników i rozdzielaczy instalacji freonowej zapewnić dostęp przez zabudowę drzwiczek rewizyjnych. Instalację freonową prowadzoną w bruzdach przykryć płytą konstrukcji lekkiej, demontowalną. Okablowanie zasilania Dla jednostek wewnętrznych zasilanie prowadzone z rozdzielnicy zlokalizowanej na poziomie piwnic. Dopuszcza się stosowanie niezależnych zabezpieczeń dla każdego urządzenia. Jednostki wewnętrzne zasilane napięciem 230V należy zabezpieczyć bezpiecznikiem o wartości 20A. W rozdzielni przewiduje się niezależne zabezpieczenia 3 biegunowe dla jednostek zewnętrznych. Agregaty zewnętrzne należy zasilić indywidualnie. Instalację odprowadzenia skroplin z urządzeń wewnętrznych do kilku zbiorczych przewodów, a następnie wpiąć do istniejącej kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku poprzez zasyfonowanie. Należy zapewnić spadek min. 0.5% prowadzonej instalacji w kierunku włączenia do kanalizacji. Włączenie do kanalizacji z wykonaniem syfonu i zaworu zwrotnego. W przypadku istnienia ryzyka wyparowania wody z syfonu należy zastosować syfony z automatycznym zamknięciem w przypadku wyparowania z nich wody. Jednostki wewnętrzne ścienne należy wyposażyć dodatkowo w pompki skroplin typu MINI ORANGE. Zasilanie: 220V; 1F; 50Hz, Pobór mocy: 20W Przewody alarmowe: beznapięciowe. Maksymalny przepływ kondensatu: 14l/h przy 0mtr podnoszenia. Maksymalna wysokość podnoszenia: 8mtr. Maksymalna wysokość zasysania: 1mtr. Zabezpieczenie silnika: termiczne. Instalację odpływu skroplin wykonać z rur PVC wg projektu instalacji. UWAGA! Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie Urzędu Miasta. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót w poszczególnych pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta. Wykonawca powinien prowadzić wszelkie prace uciążliwe oraz głośne poza godzinami pracy pracowników administracyjnych 7:30 - 15:30 w dni robocze. Prace mogą być również prowadzone w soboty po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy celem ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu. 2. Szczegółowy zakres do wykonania został zawarty w projekcie budowlanym , wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki nr 5 i 6 do siwz. 3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych w zakresie: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ? 5%, b) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) - minimalnych określonych w specyfikacji technicznej, c) parametrów bezpieczeństwa użytkowania - minimalnych określonych odrębnymi przepisami. Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. 4. Dokumentacja techniczna jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 28 lipca 2016 r. do godz. 11:30.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urzadzenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.miastoluban.pl/Article/id,10439.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach