Przetargi.pl
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA NEUROCHIRURGICZNEGO - PRZYSTAWKI NEUROCHIRURGICZNEJ TYPU MAIFIELD DLA DOROSŁYCH DO STOŁU OPERACYJNEGO OPX 600 FIRMY SCHMITZ ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH LARYNGOLOGICZNYCH

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. J. Iwaszkiewicza 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 721 11 26 , fax. (076) 721 11 27
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  ul. J. Iwaszkiewicza 5 5
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 721 11 26, fax. (076) 721 11 27
  REGON: 39099944100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.legnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA NEUROCHIRURGICZNEGO - PRZYSTAWKI NEUROCHIRURGICZNEJ TYPU MAIFIELD DLA DOROSŁYCH DO STOŁU OPERACYJNEGO OPX 600 FIRMY SCHMITZ ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH LARYNGOLOGICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest 1) dostawa wraz z montażem przystawki neurochirurgicznej typu Maifield dla dorosłych do przeprowadzania operacji neurochirurgicznych na głowie pacjenta z przeznaczeniem do posiadanego przez Zamawiającego stołu OPX 600 firmy Schmitz. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był: - odporny na korozję i sterylizację - wykonany z litej stali - do stosowania w pozycji leżącej i siedzącej - posiadał niezbędne stelaże i adaptery do montażu w stole OPX 600 - posiadał uchwyt mocujący czaszkę dla dorosłych oraz trzpienie do mocowania czaszki autoklawowalne - posiadał niezbędną ilość trzpieni do mocowania czaszki do wykonania 2 zabiegów dziennie - był odporny na środki dezynfekujące stosowane w Szpitalach Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia min 5 lat. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż uruchomienie i szkolenie 2) dostawę narzędzi laryngologicznych wyszczególnionych poniżej: - Lampa czołoowa Clara z zasilaczem 1 szt. - Rączka do lusterka laryngoskopowego kompatybilna do luisterek z pozycji od 3 - 7 - 2 kpl. - Lusterko laryngologiczne bez rączki fi 22 - szt. 5 - Lusterko laryngologiczne bez rączki fi 24 - szt. 5 - Lusterko laryngologiczne bez rączki fi 26 - szt. 5 - Lusterko laryngologiczne bez rączki fi 28 - szt. 5 - Lusterko laryngologiczne bez rączki fi 30 - szt. 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331416202
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w at. 22 ust. 1 . pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt X.A SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. IX wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ B. Inne wymagane dokumenty: 1. Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz 2. Wypełniony i podpisany wybrany formularz ofertowy 3. Oświadczenie wykonawcy, iż oferowany asortyment posiada wszelkie niezbędne dokumenty zezwalające na jego obrót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu (należy opisać numerem zadania oraz pozycji w sposób pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego przedmiotu zamówienia ) Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie IX.A.1 specyfikacji należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja , spółki cywilne)należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia dokumentów obowiązujących dla każdego wykonawcy z osobna tj.:wymienione w pkt. IX.A

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.legnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach