Przetargi.pl
ZP/2/2014 NA Usługi transportowe polegające na przewozie ładunków stałych oraz opróżnianie lokali po zgonach, pożarach i eksmisjach w budynkach i lokalach stanowiących zasoby Administracji Zasobów komunalnych Łódź Bałuty

Administracja Zasobów Komunalnych Łodź-Bałuty ogłasza przetarg

 • Adres: 91-002 Łodź, Ul. Drewnowska 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 654 05 08 , fax. 42 654 75 88
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łodź-Bałuty
  Ul. Drewnowska 5 5
  91-002 Łodź, woj. łódzkie
  tel. 42 654 05 08, fax. 42 654 75 88
  REGON: 10161009700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/2/2014 NA Usługi transportowe polegające na przewozie ładunków stałych oraz opróżnianie lokali po zgonach, pożarach i eksmisjach w budynkach i lokalach stanowiących zasoby Administracji Zasobów komunalnych Łódź Bałuty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 2.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportowych polegających na przewozie ładunków stałych oraz opróżnianie lokali mieszkalnych i użytkowych po zgonach, pożarach eksmisjach z nieruchomości stanowiących zasoby Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Bałuty w miejsca wskazane przez Administrację, tj. do nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi lub na wysypisko w tym: 2.1. zniesienie, załadunek i transport mebli, sprzętów i wyposażenia lokali mieszkalnych z budynków wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego oraz rozładunek z wniesieniem do lokali wskazanych. 2.2. transport - przewożone ruchomości winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się zawartości podczas transportu i zabezpieczone stosownie do charakteru przewożonych przedmiotów. 2.3. załadunku i wywozu wyniesionych ruchomości na wysypisko odpadów komunalnych środkiem transportu pozostającym w dyspozycji Wykonawcy, wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego, 2.4. wyniesienia śmieci zgromadzonych w lokalu, 2.5. wywiezienia rzeczy wskazanych przez zamawiającego, wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego, 2.6. załadunku i wywozu wyniesionych śmieci na wysypisku odpadów komunalnych środkiem transportu pozostającym w dyspozycji Wykonawcy, wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego, 2.7. pozamiatania opróżnianego pomieszczenia po wykonaniu w/w czynności 2.8. wywozu pozostawionych śmieci i zbędnych ruchomości z lokalu po przeprowadzonej eksmisji na wysypisko odpadów komunalnych, bądź zeskładowanie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego, 2.9. Czynności w/w wymienione Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy własnych pracowników oraz własnego transportu. Wykonawca ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu odbiór przyjęcia usuniętego gruzu do utylizacji ze składowiska odpadów Zamawiający zastrzega, że wyżej wymienione odpady nie mogą być umieszczane w pojemnikach na odpady komunalne ustawione w nieruchomościach. 2.10. Zamawiający dopuszcza rozszerzenie przedmiotu zamówienia tj. wywozu o inne nie wymienione rzeczy w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 2.11. Szacunkowa wielkość zamówienia ok. 1 200 m3 może ona ulec zmianie w trakcie zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.baluty.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach