Przetargi.pl
Dostawy chemii basenowej dla Kompleksu Termalno - Basenowego w Uniejowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o. o. w Uniejowie ogłasza przetarg

 • Adres: 99-210 Uniejów, ul. Polna 37
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 2888071 , fax. 0-63 2888071
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o. o. w Uniejowie
  ul. Polna 37 37
  99-210 Uniejów, woj. łódzkie
  tel. 0-63 2888071, fax. 0-63 2888071
  REGON: 31016143000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.termyuniejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy chemii basenowej dla Kompleksu Termalno - Basenowego w Uniejowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawy pn.: Dostawy chemii basenowej dla Kompleksu Termalno - Basenowego w Uniejowie. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu dostawy zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ. Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i jej załącznikach typy i symbole, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie itd. mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych tj. takich, w których Wykonawcy mogą zaproponować realizację przedmiotu zamówienia za pomocą materiałów i technologii o parametrach nie gorszych od podanych przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania produktów równoważnych produktów określonych w dokumentacji postępowania, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych produktów wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 249600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.uniejow.bip.net.pl/?c=308
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach