Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania polegająca na przebudowie punktu przedszkolnego na przedszkole w m. Nasutów gm. Niemce

Gmina Niemce ogłasza przetarg

 • Adres: 21-025 Niemce, ul. Lubelska 121
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7561521 , fax. 81 7561790
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niemce
  ul. Lubelska 121 121
  21-025 Niemce, woj. lubelskie
  tel. 81 7561521, fax. 81 7561790
  REGON: 43101952000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania polegająca na przebudowie punktu przedszkolnego na przedszkole w m. Nasutów gm. Niemce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 186 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej: - pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie: 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 03.06.2014 r. do godz. 10.00 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) UWAGA Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy p.z.p, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665 j. t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto Urzędu Gminy w Niemcach przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w: BS NIEMCE 29 8702 0001 0000 0026 2000 0050. Zalecanie jest dołączenie dowodu wpłaty do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach , dokumenty te należy dołączyć do oferty. 5. Szczegółowe informacje na temat form wnoszenia wadium, przypadków zatrzymania wadium, terminu zwrotu wadium zawarto w art.45-46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.niemce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach