Przetargi.pl
Dostawa mebli laboratoryjnych i wyposażenia laboratoryjnego dla pomieszczeń laboratoryjnych Centrum Badawczego Nawozów

Instytut Nawozów Sztucznych ogłasza przetarg

 • Adres: 24-110 Puławy, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 473 14 00 , fax. 81 473 14 10
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nawozów Sztucznych
  Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 13A
  24-110 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 473 14 00, fax. 81 473 14 10
  REGON: 00004161900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli laboratoryjnych i wyposażenia laboratoryjnego dla pomieszczeń laboratoryjnych Centrum Badawczego Nawozów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych i wyposażenia laboratoryjnego. W zakres zamówienia wchodzi dostawa, montaż, oraz instalacja stałego wyposażenia (punktów poboru wody, sprężonego powietrza, gazu, kanalizacji, odciągów, gniazdek elektrycznych). Asortyment meblowy to dygestoria, stoły laboratoryjne robocze, w tym stanowiska do zmywania, stoły pod aparaturę laboratoryjną, w tym z płytami antywibracyjnymi, szafy i szafki, półki, stoliki, stanowiska biurkowe i krzesła laboratoryjne. Zakres dostawy obejmuje: 1) Dostawa i montaż mebli oraz dygestoriów i instalacja ich wyposażenia zgodnie z załączonym wykazem, powyższymi wymaganiami i w uzgodnionym układzie, 2) Oświadczenie o zgodność dostarczonych i zamontowanych mebli z dygestoriami z wymaganiami norm o których mowa w punkcie D Specyfikacji Technicznej Nr 11002-15.00, 3) Deklaracje zgodności WE (podstawa naniesionego oznakowania CE) - w języku polskim, 4) Certyfikat klasy higieniczności E1 dla płyt meblowych wydzielających formaldehyd, 5) Karty gwarancyjne w języku polskim, 6) Instrukcje obsługi i zasady eksploatacji dygestoriów i mebli - w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym (płycie CD) w język polskim, 7) Przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji (w tym konserwacji) minimum 5 pracowników zamawiającego, połączone z prezentacją obsługi panelu sterowania dygestoriów - szkolenie 1-dniowe, prowadzone w siedzibie zamawiającego w języku polskim. Wymagana zawartość oferty technicznej 1) Potwierdzenie zgodności oferty technicznej z zakresem i wymaganiami niniejszej SIWZ, 2) Karty katalogowe oferowanych mebli, dygestoriów i wyposażenia, 3) Certyfikat lub zaświadczenie wydane przez niezależną od producenta instytucję badawczą dla blatów dygestoriów, o którym mowa w SIWZ, 4) Wyniki testów odporności chemicznej blatów dygestoriów oraz odporności chemicznej i termicznej blatów stołów laboratoryjnych - testów o których mowa w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna do zakupu mebli laboratoryjnych i wyposażenia laboratoryjnego Nr 11002-15.00. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobatą techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391800007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnosi się w PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, na konto Zamawiającego numer konta PLN - 03 1240 2412 1111 0000 3610 6855 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym: Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych i wyposażenia laboratoryjnego dla pomieszczeń laboratoryjnych Centrum Badawczego Nawozów - znak INS/ZBN-33/2014, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na wskazanym powyżej rachunku bankowym. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego, lub b) oryginał dokumentu będący każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okers gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ins.pulawy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach