Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń piwnic w budynku biurowym RDLP w Radomiu na lokale usługowo-biurowe - 2710/RB-03/12

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 385 60 00 , fax. 48 385 60 01
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
  ul. 25 Czerwca 68 68
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 385 60 00, fax. 48 385 60 01
  REGON: 67008079600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radom.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń piwnic w budynku biurowym RDLP w Radomiu na lokale usługowo-biurowe - 2710/RB-03/12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie siedziby RDLP w Radomiu w zakresie zmiany sposobu użytkowania i przebudowy części pomieszczeń piwnic w budynku biurowym na lokale usługowo-biurowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie jako część swojej oferty wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radom.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach