Przetargi.pl
1.Zakup i dostawa węgla , miału węglowego na place kotłowni lokalnych na terenie miejscowości Boguty- Pianki

Gmina Boguty-Pianki ogłasza przetarg

 • Adres: 07-325 Boguty-Pianki, Aleja Papieża Jana Pawła II 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 086 2775003 , fax. 086 275003
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boguty-Pianki
  Aleja Papieża Jana Pawła II 45 45
  07-325 Boguty-Pianki, woj. mazowieckie
  tel. 086 2775003, fax. 086 275003
  REGON: 45067009000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1.Zakup i dostawa węgla , miału węglowego na place kotłowni lokalnych na terenie miejscowości Boguty- Pianki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakup i dostawa węgla , miału węglowego na place kotłowni lokalnych na terenie miejscowości Boguty- Pianki w następującej ilości i jakości : 1.węgiel kostka powyżej 60 mm - 100 ton wartość opałowa 28000-30000 kJ 2. miał węglowy - 200 ton wartość opałowa 22000-25 000KJ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: BIP boguty-pianki.ornet.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach