Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa węgla kamiennego GROSZEK 5-31,5 mm o wartości opałowej powyżej 25000 kj/kg do loco kotłowni Osiedlowej Zamawiającego w Glinojecku

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 06-450 Glinojeck, ul. Ciechanowska 8B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6740068 , fax. 23 6740036
 • Data zamieszczenia: 2015-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Ciechanowska 8B 8B
  06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie
  tel. 23 6740068, fax. 23 6740036
  REGON: 13086635100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa węgla kamiennego GROSZEK 5-31,5 mm o wartości opałowej powyżej 25000 kj/kg do loco kotłowni Osiedlowej Zamawiającego w Glinojecku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa 700 ton węgla kamiennego groszek o granulacji 5-31,5 mm o wartości opałowej powyżej 25000 kj/kg do loco kotłowni Osiedlowej Zamawiającego w Glinojecku znajdującej się przy ulicy Południowej 18 w sezonie grzewczym 2015/2016.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glinojeck.bipgmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach