Przetargi.pl
Wanna Langmuir - Blodgett

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3433151 , fax. 22 3433333
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
  ul. Kasprzaka 44/52 44/52
  01-224 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3433151, fax. 22 3433333
  REGON: 00032604900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichf.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wanna Langmuir - Blodgett
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa, uruchomienie i przeszkolenie pracownika, który będzie obsługiwał zakupioną, fabrycznie nową wannę Langmuir-Blodgett - zestaw do otrzymywania oraz charakterystyki monowarstw i badań na granicy faz zawierający: 1. Jednostkę interfejsu sterującego: -podłączenie USB - wbudowany wyświetlacz LCD z wartościami ciśnienia powierzchniowego i pozycji barier - klawisze kontrolne pozycjonowania barier i dippera - porty do podłączenia elementów zewnętrznych takich jak: czujnik temperatury, czujnik pH, mieszadło magnetyczne, monitoring zewnętrznego sygnału ?10Vdc 2. podstawę wanny z napędem symetrycznej kompresji barier o wymiarach min L480 x W220 x H290 - poruszanie barier zakres min 0.5 - 250 mm/min z rozdzielczością min 0.02 mm/min - odkręcane nóżki 3. wagę do pomiaru ciśnienia powierzchniowego za pomocą platynowej płytki Wilhelmy ego lub płytek papierowych - maksymalne obciążenie do 1 g - zakres pomiarowy do 150 mN/m z rozdzielczością 4 uN/m 4. korytko teflonowe ze studnią, wycięte z jednego kawałka materiału, bez klejenia - łatwo zdejmowane do mycia - powierzchnia nie więcej niż 280 cm2 nie mniej niż 270 cm2, objętość nie mniej niż 170 ml, nie więcej niż 180 ml - studnia do osadzeń o wymiarach min L15 x W54 x H58 mm3 dla substratów o maksymalnych wymiarach T3 x W52 x H56 mm2 5. parę barier hydrofilowych (Delerin) 6. dipper z automatyczną i softwarową kontrolą eksperymentu nakładania na substraty - zakres szybkości poruszania nie mniej niż 0.1-100 mm/min - maksymalne wyciągniecie nie mniej niż 75 mm 7. oprogramowanie sterujące 8. zestaw do wykonania pierwszych eksperymentów zawierający min: - pompkę wodną z wężem do odsysania i końcówką teflonową - precyzyjną strzykawkę 50 ul - pensetę - chusteczki bezpyłowe 9. Akcesoria dodatkowe: - 200 szt papierowych płytek Wilhelmy ego - Czujnik temperatury - port do wstrzyków w subfazę - mieszadlo magnetyczne 10. jednostka sterująca (laptop - 4GB RAM; matryca 17cali)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ichf.edu.pl/przetargi/przetargi.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach