Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie - dostawa liofilizatora z wyposażeniem, montażem i uruchomieniem.

Państwowe Muzeum Archeologiczne ogłasza przetarg

 • Adres: 00-241 Warszawa, ul. Długa 52 - Arsenał
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 50 44 800 , fax. 22 8315195
 • Data zamieszczenia: 2015-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum Archeologiczne
  ul. Długa 52 - Arsenał
  00-241 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 50 44 800, fax. 22 8315195
  REGON: 01628914600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pma.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie - dostawa liofilizatora z wyposażeniem, montażem i uruchomieniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem dostawy jest liofilizator próżniowy o wymiarach około: długość 6m, średnica wewnętrzna 1,2m wraz z komorą mrożną o wymiarach około: długość 5,5m, szerokość 0,8m, wysokość 0,8m wraz z wyposażeniem, montażem i uruchomieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w wysokości: 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach