Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim oraz odbiór przesyłek pocztowych z siedziby Urzędu Skarbowego

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 77 06 161 , fax. 22 77 06 160
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Daleka 11 11
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 77 06 161, fax. 22 77 06 160
  REGON: 01203784400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.is.waw.pl/USGrodziskMaz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim oraz odbiór przesyłek pocztowych z siedziby Urzędu Skarbowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, opłacane za pomocą opłaty z dołu oraz usługa odbioru z siedziby Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przesyłek pocztowych nadawanych przez Urząd. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wygaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.is.waw.pl/USGrodziskMaz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach