Przetargi.pl
Dostarczenie posiłków do szkół na terenie gminy Obryte w 2013 roku

Gmina Obryte ogłasza przetarg

 • Adres: 07-215 Obryte, Obryte 185
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7411004 , fax. 029 7411004
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Obryte
  Obryte 185 185
  07-215 Obryte, woj. mazowieckie
  tel. 029 7411004, fax. 029 7411004
  REGON: 55066813700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.obryte.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczenie posiłków do szkół na terenie gminy Obryte w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy zadania pod nazwą: Dostarczenie posiłków do szkół na terenie gminy Obryte w 2013 roku Skład posiłków na zmianę: jeden dzień zupa + pieczywo; drugi dzień (ziemniaki, ryż lub makaron + sztuka mięsa + surówka); posiłki dostarczane będą w termosach i pojemnikach termoizolacyjnych - będących w posiadaniu Wykonawcy, zapewniających odpowiednie warunki higieniczno - sanitarne. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu proponowanych posiłków stanowiących przedmiot umowy - jadłospisu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Wraz z dostarczonym posiłkiem Wykonawca dostarcza naczynia jednorazowe i sztućce w ilości zgodnej z ilością porcji dostarczonego posiłku w danym dniu. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914) oraz w przepisach wykonawczych. Miejsca i godziny dostawy posiłków: Szkoła Podstawowa w Psarach godz. 9:10 - 9:25; Szkoła Podstawowa w Gródku Rządowym godz. 9:45 - 10:00; Szkoła Podstawowa w Zambskach Kościelnych godz. 10:20 - 10:35 Szkoła Podstawowa w Sokołowie Włościańskim godz. 10:45 - 11:00 Zamawiający przewiduje dostarczenie łącznie około 85 posiłków dziennie do w/w szkół. Ilość dostawy posiłków może ulec zmianie, co uzależnione jest od otrzymanych dotacji na ten cel. Dostawy nie będą realizowane przez Wykonawcę w dni wolne od pracy oraz ferie i wakacje szkolne. Przewidywana ilość dni nauki szkolnej 187. W przypadku braku środków na dożywianie dzieci w trakcie realizacji zamówienia-Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą. Podstawą do wystawienia faktur będą listy dzieci korzystających z dożywiania w danym miesiącu z podaną ilością wydanych posiłków, zatwierdzone przez dyrekcję poszczególnych szkół. Zapłata za dostarczone zamówienie będzie następować w okresach jednomiesięcznych w ciągu 7 dni po złożeniu faktury podpisanej przez Dyrektorów poszczególnych szkół. Faktury wystawiane będą na: Ośrodek Pomocy Społecznej, 07-215 Obryte, NIP: 568 142 00 70 oddzielnie na każdą ze szkół. Zamawiający w trosce o terminowe dostarczenie posiłków jak i odpowiednią ich jakość termiczną, żąda aby miejsce wytworzenia posiłków było oddalone nie więcej niż 30 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający będzie mierzył odległość miejsca wytworzenia posiłków od swojej siedziby a nie od poszczególnych szkół, ponieważ do szkół można dojechać drogami z różnych kierunków. Zamawiający w związku z powyższym sprecyzował pomiar odległości miejsca wytworzenia posiłków od swojej siedziby. Odległość poszczególnych placówek oświatowych od siedziby Zamawiającego mierzona w km waha się od 3 km do 10 km. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158942106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w powyższym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.obryte.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach