Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa obiadów do Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie

Gimnazjum nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 05-420 Józefów, ul. Leśna 39
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 789 69 31 , fax. 022 789 69 44
 • Data zamieszczenia: 2014-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum nr 1
  ul. Leśna 39 39
  05-420 Józefów, woj. mazowieckie
  tel. 022 789 69 31, fax. 022 789 69 44
  REGON: 01603564100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gimn1.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa obiadów do Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są obiady dwudaniowe (zupa, drugie danie + kompot), przy czym ilość każdego z dań może być różna. Przewiduje się, że w okresie realizacji umowy zostanie zakupionych około 9 130 porcji zupy i około 22 150 porcji drugiego dania. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości dostarczonych posiłków o 30%w stosunku do ilości zakładanej w całym okresie realizacji umowy. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Średnio dziennie przewiduje się dostawę około 50 porcji zupy i 120 porcji drugiego dania. Ilość zamawianych zup i drugiego dania, każdego dnia może ulegać zmianie. Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej oraz w ciągu jednej dekady nie powinny się powtarzać. Posiłki winny być przygotowywane zgodnie z normami żywieniowymi dla uczniów w wieku gimnazjalnym na podstawie jadłospisu przygotowywanego przez technologa żywienia Termin realizacji:od 8 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w dni nauki szkolnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158942106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://jozefow.bip.eur.pl/public
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach