Przetargi.pl
Przygotowanie, dowiezienie i wydanie posiłków dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Łyse w 2014 r

Gmina Łyse ogłasza przetarg

 • Adres: 07-437 Łyse, ul. Ostrołęcka 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 7725027 wew.44 , fax. 29 7725003 w. 41
 • Data zamieszczenia: 2013-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łyse
  ul. Ostrołęcka 2 2
  07-437 Łyse, woj. mazowieckie
  tel. 29 7725027 wew.44, fax. 29 7725003 w. 41
  REGON: 55066817200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminalyse.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, dowiezienie i wydanie posiłków dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Łyse w 2014 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu gorącego posiłku zgodnie z normami pokarmowymi dla określonej grupy wiekowej, dowiezieniu oraz wydaniu posiłku dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Łyse: - Szkoła Podstawowa w Warmiaku, - Szkoła Podstawowa w Łączkach - Szkoła Podstawowa w Wejdzie - Szkoła Podstawowa w Serafinie - Szkoła Podstawowa w Pupkowiźnie - Szkoła Podstawowa w Dębach - Szkoła Podstawowa w Szafrankach w skład którego wchodzą: zupa oraz dwie kromki chleba dla około 150 dzieci (szacunkowa ilość - 185 dni x 150 posiłków = 27 750 posiłków) Niniejsza kalkulacja stanowi wyliczenie maksymalnej możliwej ilości posiłków do dostarczenia w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiającemu przysługuje prawo dowolnego zmniejszenia faktycznej ilości dostarczanych posiłków w zależności od faktycznej ilości dzieci objętej programem dożywiania, a także od dostępnych środków finansowych. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rezygnacji przez zamawiającego z części zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień CPV 15894210-6 posiłki szkolne Usługa gastronomiczna obejmuje dostarczenie posiłku w okresie prowadzenia zajęć szkolnych do każdej z w.w. szkół w formie zupy z wkładką. Wykonawca biorący udział w przetargu musi uwzględnić dojazd do miejsc wskazanych powyżej. Wykonawca dostarcza posiłki do szkół w naczyniach własnych (termosy, sztućce, talerze) oraz zapewnia ich wydanie. Posiłek musi być dostarczony do każdej ze szkół najpóźniej do godz.10:30 Za szczegółowy harmonogram wydawania posiłków, przygotowanie lokalu odpowiadają dyrektorzy szkół. Zamawiający wymaga następujące parametry jakościowe: I. dostarczana zupa z wkładką musi spełniać następujące parametry: 1. wartość kaloryczna porcji dla dzieci w wieku od 5 lat do 16 lat 500 do 600 kcal 2. temperatura zupy - 70 C 3. objętość porcji min - 500ml 4. waga wkładu - 60 g (mięso, wędlina) Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Przygotowania, dowiezienia i wydania posiłków wg złożonego zapotrzebowania 2) Sporządzania posiłków zgodnie z normami pokarmowymi dla grupy wiekowej od 5-tego roku życia do 16-tego roku życia oraz innymi przepisami dotyczącymi żywienia. 3) Posiadania zgody Powiatowej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania, dowozu gorących posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Łyse. 4) Przestrzegania przepisów sanitarnych w zakresie dożywiania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny przy wydawaniu posiłków. 5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i higienę pracy osób, które uczestniczą w realizacji zamówienia. 6) Zapewnienie osoby z uprawnieniami do wydawania posiłków. 7) Zagwarantowania naczyń i sztućców jednorazowych i wielorazowych. Termin płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158942106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gminalyse.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach