Przetargi.pl
Dostawa pasz, zbóż, produktów zbożowych i nasion paszowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa 1/3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 61940-41 wew. 130 lub 114 , fax. 022 6195898
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
  ul. Ratuszowa 1/3 1/3
  03-461 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 61940-41 wew. 130 lub 114, fax. 022 6195898
  REGON: 01287867300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pasz, zbóż, produktów zbożowych i nasion paszowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasz, zbóż, produktów zbożowych i nasion paszowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na dziewięć części zwanych dalej Zadaniami. ZADANIE NR 1 - dostawa siana prasowanego do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.1. i Załączniku Nr 4 do SIWZ. ZADANIE NR 2 - dostawa słomy owsianej prasowanej do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.2. i Załączniku Nr 4 do SIWZ. ZADANIE NR 3 - dostawa lucerny-siano do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.3. i Załączniku Nr 4 do SIWZ. ZADANIE NR 4 - dostawa zielonki do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.4. i Załączniku Nr 4 do SIWZ. ZADANIE NR 5 - dostawa mieszanki dla gołębi do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.5. i Załączniku Nr 4 do SIWZ. ZADANIE NR 6 - dostawa pszenicy i owsa paszowego do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.6. i Załączniku Nr 4 do SIWZ. ZADANIE NR 7 - dostawa nasion paszowych do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.7. i Załączniku Nr 4 do SIWZ. ZADANIE NR 8 - dostawa otrębów pszennych do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.8. i Załączniku Nr 4 do SIWZ. ZADANIE NR 9 - dostawa płatków owsianych gruboziarnistych i ryżu do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.9. i Załączniku Nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031142005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoo.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach