Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2013/2014

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-850 Choceń, Jarantowice 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2846487 , fax. 054 2846487
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
  Jarantowice 5
  87-850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2846487, fax. 054 2846487
  REGON: 91087013600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiat.wloclawski.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2013/2014 z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 5 - gmina Fabianki zadanie nr 6 - gmina Brześć Kujawski Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2013/2014, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 17.10.2013 r. do godz. 12:00, wadium w wysokości: - na zadanie nr 5 - 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100 złotych), - na zadanie nr 6 - 1.300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta i 00/100 złotych), Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat.wloclawski.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach