Przetargi.pl
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno w 2016 r.

Gmina Zbójno ogłasza przetarg

 • Adres: 87-645 Zbójno, Zbójno 35a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2801921 , fax. 54 2801921
 • Data zamieszczenia: 2015-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbójno
  Zbójno 35a 35a
  87-645 Zbójno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2801921, fax. 54 2801921
  REGON: 91086734100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbojno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno w 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw w gminie Zbójno. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi w zakresie umożliwiającym przejazd drogą samochodem osobowym w obu kierunkach. 2. Obręby do odśnieżania - części zamówienia: Obręb 1: Działyń - drogi w Działyniu: droga Nr 110519C Działyń-Rembiocha (przy bazie), drogi stanowiące działki nr 638/3, 528/2, 653, 682, 580/2, 528/2, 167/1, 170, 203, 358, 171/2, 274, 271, 347, 374, 188/4, 195/2, 202; Obręb 2: Sitno - Łukaszewo - drogi w Sitnie: droga Nr 110507C Laskówiec-Pustki Działyńskie-Frankowo, droga Nr 110508C Sitno-Macikowo oraz drogi stanowiące działki nr 88, 344, 371; - drogi w Łukaszewie: droga Nr 110515C Zbójenko-Wojnowo oraz drogi stanowiące działki nr 73, 45, 142/1, 150/1, 118, 353, 48, 162, 104/1. Obręb 3: Ruże - Wojnowo - drogi w Rużu: droga Nr 110525C w kierunku Giżynka oraz drogi stanowiące działki nr 38, 67/5, 64/1, 336/2, 213/4. - drogi w Wojnowie: droga Nr 110524C Wojnowo - Kazimierzewo oraz drogi stanowiące działki nr 31/4, 32/2, 33/2, 34/5, 91, 148/1, 157, 156, 167. Obręb 4: Obory - Rudusk - drogi w Oborach: droga Nr 110518C Rudusk - Kiełbzak oraz drogi stanowiące działki nr 175, 180, 209, 45, 2, 214; - drogi w Rudusku: drogi stanowiące działki nr 138/2, 252. Obręb 5: Ciepień - Zosin - Podolina - drogi w Ciepieniu: droga Nr 110512C Zbójno - Ciepień oraz drogi stanowiące działki nr 74, 43, 93/3, 132, 161, 150, 193; - droga w Zosinie: droga stanowiąca działki Nr 54; - droga w Podolinie: część drogi Nr 110501C Zbójno - Rudusk - Podolina w gr. działki nr 44/1. Obręb 6: Klonowo - drogi w Klonowie: droga Nr 110517C Klonowo - Liciszewy oraz drogi stanowiące działki Nr 23, 30, 42, 142, 143, 118. Obręb 7: Zbójno - Zbójenko - drogi w Zbójnie: drogi stanowiące działki nr 91, 106, 97, 116, 339, 172; - drogi w Zbójenku: droga nr 110505C Ruże - Zbójenko oraz drogi stanowiące działki nr 121, 69, 48, 39, 56. Obręb 8: Wielgie - Adamki - drogi w Wielgiem: droga Nr 110521C Wielgie - Liciszewy oraz drogi stanowiące działki Nr 90, 88, 133, 115; - drogi w Adamkach: drogi stanowiące działki nr 13, 71, 91, 58, 78, 130, 83/1. Obręb 9: Ciechanówek - Rembiocha - drogi w Ciechanówku: drogi stanowiące działki nr 47/5, 21/2, 39, 20, 22/1, 28/3; - drogi w Rembiosze: droga Nr 110506C Kijaszkowo-Rembiocha-Nowogród oraz drogi stanowiące działki nr 97/9, 127, 32, 70, 151. 3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia sołtysów sołectw. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia zapotrzebowania kilku sołectw z danego obrębu, czas pracy w pierwszej dobie odśnieżania należy podzielić proporcjonalnie na poszczególne sołectwa. O kolejności odśnieżania dróg na terenie sołectwa decyduje Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju Urzędu Gminy w Zbójnie po wcześniejszym uzgodnieniu z sołtysem danej miejscowości, mając na uwadze ważność drogi oraz ograniczenie do minimum zbędnych przejazdów sprzętu odśnieżającego. 4. Zamawiający zastrzega, że rozpoczęcie prac w poszczególnych obrębach winno nastąpić w ciągu 1 godziny od chwili wystąpienia złych warunków atmosferycznych i zgłoszenia potrzeby odśnieżania przez osobę upoważnioną. Zakończenie prac polegających na odśnieżaniu musi nastąpić nie później niż w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania na te prace. 5. Zamawiający przewiduje 80 godzin pracy sprzętu dla każdego obrębu. Liczba ta może ulec zmianie w wyniku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. intensywnych opadów śniegu, częstych zawiejach i zamieciach śnieżnych lub braku śniegu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbojno.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach