Przetargi.pl
Sprzątanie jezdni, parkingów i chodników gminnych w okresie wiosenno - letnio - jesiennym oraz zimowe utrzymanie parkingów i chodników gminnych znajdujących się w granicach miasta Mogilna w roku 2016.

Gmina Mogilno ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3185520 , fax. 052 3152693
 • Data zamieszczenia: 2015-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mogilno
  ul. Narutowicza 1 1
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3185520, fax. 052 3152693
  REGON: 09235084300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mogilno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie jezdni, parkingów i chodników gminnych w okresie wiosenno - letnio - jesiennym oraz zimowe utrzymanie parkingów i chodników gminnych znajdujących się w granicach miasta Mogilna w roku 2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Realizacja zamówienia polegać będzie na sprzątaniu jezdni, chodników oraz parkingów w mieście Mogilno w okresie wiosenno - letnio - jesiennym oraz świadczeniu usług związanych z zimowym utrzymaniem parkingów i chodników gminnych znajdujących się w granicach miasta Mogilna w roku 2016. Zamówienie w okresie wiosenno - letnio - jesiennym obejmuje: oczyszczanie jezdni, parkingów, chodników; mechaniczne lub ręczne na całej szerokości łącznie z opaskami przykrawężnikowymi, rozjazdami, skrzyżowaniami na całej powierzchni, zatokami, parkingami, wysepkami; usuwanie na bieżąco wyrastających chwastów i traw oraz śmieci z rowków przy krawężnikach jezdni, tam gdzie one występują. Zakres terenu, na którym będą realizowane usługi, stanowiące przedmiot zamówienia określa załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający przyjmuje, że okres wiosenno - letnio - jesienny obejmuje czas od 1 kwietnia 2016r. do 31 października 2016r. Realizacja usług w zakresie zimowego utrzymania chodników i parkingów, obejmuje utrzymanie 24- godzinnej gotowości do świadczenia usług objętych umową oraz ich faktyczne wykonanie na podstawie zlecenia Zamawiającego, odnotowanego przez obie strony w prowadzonych ewidencjach. Czas reakcji na zgłoszoną przez Zamawiającego konieczność realizacji usług z zakresu zimowego utrzymania chodników i parkingów nie może być dłuższy niż 90 minut. W przypadku wadliwego wykonania usług w zakresie całego przedmiotu umowy ustala się 60 minutowy termin na ich poprawienie licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności poprawienia lub ustalenia tej potrzeby we własnym zakresie przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, ustala się 60 minutowy termin na podstawienie sprzętu zastępczego. Zamówienie w okresie zimowym obejmuje: odśnieżanie chodników, zwalczanie śliskości i gołoledzi przez sypanie chodników i parkingów piaskiem lub mieszanką piasku i chlorku sodu (w zależności od stanu powierzchni spowodowanego warunkami pogodowymi) oraz wykonanie na bieżąco, w sposób ciągły usuwania pozostałego na jezdni piasku, w celu uniemożliwienia jego spływu do kanalizacji ściekowej. Zamawiający przyjmuje, że okres zimowy obejmuje czas od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2016 r. oraz od dnia 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na zgłoszoną przez Zamawiającego konieczność realizacji usług z zakresu zimowego utrzymania chodników i parkingów (CR)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mogilno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach