Przetargi.pl
Odśnieżanie w okresie zimowym dróg gminnych w celu ich przejezdności w miejscowościach Ostrowite, Sokoligóra.

Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza przetarg

 • Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6835400(-03) , fax. 56 6835276
 • Data zamieszczenia: 2016-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Golub-Dobrzyń
  Plac Tysiąclecia 25 25
  87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6835400(-03), fax. 56 6835276
  REGON: 87111858900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uggolub-dobrzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odśnieżanie w okresie zimowym dróg gminnych w celu ich przejezdności w miejscowościach Ostrowite, Sokoligóra.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Odśnieżanie w okresie zimowym dróg gminnych w celu ich przejezdności w miejscowościach Ostrowite, Sokoligóra tj. a) Odśnieżanie pługami średnimi z lemieszami gumowymi zamontowanymi na: - ciągnikach z przednim napędem o mocy co najmniej 90 KM - koparko-ładowarkach , ładowarkach o mocy co najmniej 90 KM. b) Rozpoczęcie odśnieżania nastąpi zgodnie z czasem rozpoczęcia odśnieżania od momentu zgłoszenia podanym w ofercie po zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy lub osobę wskazaną przez tut. urząd. c) Oferent musi zapewnić kontakt telefoniczny z operatorem sprzętu do odśnieżania. d) W pierwszej kolejności będą odśnieżane drogi asfaltowe i drogi po których kursują autobusy szkolne. e) W drugiej kolejności będą odśnieżane drogi gruntowe po zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy lub osobę wskazaną przez tut. urząd. f) Ciągniki, koparko-ładowarki, ładowarki muszą być wyposażone w nadajniki GPS.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas rozpoczęcia odśnieżania od momentu zgłoszenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//:golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach