Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota

Urząd Gminy Białe Błota ogłasza przetarg

 • Adres: 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3239090 , fax. 052 3239080
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Białe Błota
  ul. Szubińska 7 7
  86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3239090, fax. 052 3239080
  REGON: 00053143000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg, parkingów, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz przystanków autobusowych na terenie Gminy Białe Błota, zwane dalej w skrócie ZUD, w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 30.04.2017 r. 2. Zadania składające się na ZUD to: a. likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; b. prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury; c. utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; d. posiadanie dostępu do materiałów uszarstniających i soli; e. pełnienie całodobowych dyżurów oraz prowadzenie dokumentacji ZUD zawierającej: dziennik dyżurów określający przebieg dyżuru, stan dróg, interwencje, itp., oraz dziennik wykonanych prac wg. ustalonego z Zamawiającym wzoru, f. wykonywanie objazdów kontrolnych dróg w celu realizacji zadań związanych z ZUD. 3. W ramach prowadzenia akcji ZUD wyróżnia się następujące zadania: a. zadanie I - utrzymywanie dróg utwardzonych, b. zadanie II - utrzymanie dróg nieutwardzonych, którymi poruszają się autobusy dowożące i odwożące dzieci ze szkół na terenie Gminy Białe Błota, c. zadanie III - utrzymanie pozostałych dróg nieutwardzonych, d. zadanie IV - utrzymanie chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych oraz przystanków, e. zadanie V - uzupełnienie skrzyń, wskazanych przez Zamawiającego, mieszanką piasku z solą f. zadanie VI - wykonywanie i dokumentowanie objazdów kontrolnych dróg, o których mowa w zadaniu I i II, w ilości co najmniej 1 raz na każde 12 h, o długości co najmniej 5 km, łącznie w trzech sołectwach Gminy Białe Błota: Przyłęki, Białe Błota, Łochowo, g. zadanie VII - sprzątnięcie jezdni, wzdłuż krawężników oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych z pozostałych po zimie środków uszorstniających. 4. Prowadzenie czynności związanych z realizacją zadania III i V, następować będzie wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. 5. Wykazy dróg, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz chodników stanowią załączniki do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Warunki realizacji akcji ZUD zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, powstałe na skutek wszelkich zdarzeń spowodowanych zaniechaniem robót lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania robót przy ZUD. 8. Zamawiający zastrzega, że udzieli zamówienia do zakresu posiadanych środków w budżecie gminy przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 30.000,00 zł w terminie do dnia 21 grudnia 2015 r do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.20.2015.ZP2, Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. 6. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art., 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość pługów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach